is toegevoegd aan uw favorieten.

Geschiedenis en genealogie van het geslacht Wijnants-Wijnants van Resant-Wijnaendts

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Deken van het St. Anthonis-Gilde. ')

Buur- en dijkmeester van Zandwijk.»)

Buurmeester van het Tielsche Veld.3)

Gasthuismeester van Tiel, 1613, 1614,1615, 1616,1617.') Gerichtsman in de Neder-Betuwe.')

Administrateur, aanvankelijk met Jonker Joost van Buren en Hendrik van den Bergh, later alleen, van de Mechteld Vogel's Godskamers in de Tolhuisstraat te Tiel, welke door zijn tante Mechteld Vogel H e n d r i k s dr. bij testament voor schepenen te Zandwijk van 13 Nov. 1597 waren gesticht. (Zie ook blz. 20).

Hij was voorts een groot grondbezitter in de NederBetuwe, welke landen hem èn van vaderszijde als eenige zoon, en van de zijde zijner moeders familie aanbestorven waren «), en behoorde tot de eigen-geërfden in de NederBetuwe. In 1608 werd hij o. a. blijkens het Leenboek van Culemborg beleend met land onder Eek. Met dat land werd blijkens hetzelfde leenboek „vermits overlijden haars vaders" op 27 Nov. 1639 beleend zijn dochter Anna. In het Leenboek heet hij abusievelijk Johan Wijnen Lievensz. van Roesant.

Zijn grafzerk, waarvan men hiernaast de afbeelding vindt, lag vroeger in het plantsoen bij de school voo. kosteloos onderwijs te Tiel, doch werd in 1901 overgebracht naar de St. Maartenskerk en toen gelegd in den grooten ingang tusschen het hek en de deur.7) Op de steen staat „Johan Wijnants van Rosant" en een wapen, zijnde gedeeld in iedere helft het familiewapen

') Zie: Gerichtssignaat van Zoelenvan12 Maart 1590.

') Zie: Gerichtssignaat van Tiel van 6 Febr en

24 Apr. 1612.

:') Zie : S c h e p e n s i g n a a t van Z a n d w ij k van 12 Mei 1629.

4) Zie de Schepenregisters van Tiel over du betrekkelijke jaren; bij de continuatie als zoodanig op 1 Jan. 1617 staat bijgeschreven' „.inder belooften van het the comen jaer te sullen ontslagen werden."

*) Zie o. a. Signaten van Zoelen van 27 Juni 1616 en

25 Apr. 1620.

") Zie hiervoor doorloopend de signaten van Tiel, Zandwijk, Zoelen etc. In de civ. sententies van het Hof van Gelderland d.d.19 Juli 1628 wordt vermeld het „J o h a n W ij n a n d t s-l a n d," gelegen in het gericht van Zandwijk.

') Zie ook: Opschriften van Grafzerken in de St. Maartenskerk te Tiel door H. J. van Wessem. Bijvoegsel. Nieuwe Tielsche Courant van 12 Februari 1902.