is toegevoegd aan uw favorieten.

Geschiedenis en genealogie van het geslacht Wijnants-Wijnants van Resant-Wijnaendts

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Lieven Wijnants van Resant,

zoon van Hendrik Wijnants van Resant en van Cornelia van Kooten (van blz. ' ^8).

Geboren te Tiel in 1579. )

Overleden tusschen December 1653 en Juli 1657. 2) Ondertrouwt te Tiel 17 Januari 1618. s)

Kuniicaties te Amersfoort 13 Jan, 30 Jan. en 3 Febr. 1618.

Huwt te Amersfoort 3 Februari 1618. *) Berteraet te Hart, dochter van Hendrik te Hart en van Hester Cordiers.

Geboren te Amersfoort.

Overleden na Juli 1657.

Lieven Wijnants van Resant Hendrik szn werd 16 October 1585 door zijn vader begiftigd met de Vicarie van St. Brigitta-Altaar in de St. Maartenskerk te Tiel, over welke begiftiging zijn vader namens zijne zonen van 1585 tot 1587 het proces tegen zijne neven J a n en en Willem Wijnants van Resant te voeren had.

(Zie verder over deze vicarie het medegedeelde op blz. 136 hiervoor).

') In een der stukken behoorende bij het in 1615—1616gevoerde proces over de vicarie van St. Brigitta (zie blz. 136) zegt hij op 26 Jan. 1616, „omtrent XXX6 jaeren oldt" te zijn.

') Het laatst komt hij voor in een schepen signaat van Z a n d w ij k van 28 Dec. 1653; in een gerichtssignaat van Zandwijk van 10 Juli 1657 komt zijn zoon op als gemachtigde van diens moeder en zuster. Hij werd derhalve bijna 78 jaar.

'") Trouwboek van Tiel: „17 January 1618, Lieven W ij„nandts van Rezandt H e i n r i c x s z., van Thiel, jongezell, en „Berteraedt Hein riek te Harte ndochter, van Amersfordt, „jongdochter. Johan Hannel secretarius der stadt Amersfordt, „attestiert schrifftlick, dat dit houwelick met der Bruytsouderen „consent geschyet en innerwilligt is. Des bruidegoms ouders zijn „deser wereld overleden. Hebben attestatie te Amersfordt te trouwen „in dato den 1 febr. a" 1618."

4) Te Amersfoort huwden zij niet kerkelijk,doch,blijkens het R esolutieboek dier stad over 1618, voorden magistraat, nadat op 13 Jan. t. v. L i e v e n W. v. R. en H e n d r i k t e H a r t aan de stadsregeering van Amersfoort behoorlijke publicatiën hadden verzocht.