is toegevoegd aan uw favorieten.

Geschiedenis en genealogie van het geslacht Wijnants-Wijnants van Resant-Wijnaendts

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Willem Wijnants van Resant, ')

zoon van Johan Wijnants van Resant en van Joanna de With. (van blz. 142).

Geboren te Tiel jn 1 588.

Overleden November 1624. s)

Undertrouwt te Tiel 23 Februari 1611. *) Huwt te Zoelen 6 April 1611.

Alith (Aeltgen) Hack, dochter van Peter Aerdtszii. Hack en van diens eerste echtgenoote Ariken ARiENsdr.

Geboren te Zoelen

Overleden begin 1625.

') Dat in dien tijd nog de betrekking met de familie Prouningh van Deventer onderhouden werd, blijkt uit het g e r i c h t ssignaat van Tiel van30ct. 1611: „J o h a n W ij n a n t s „va n Resant, borgermeester, constituit Willem Wijnants „sijn zoon omme in sijn constituants name. uit te vorderen in der „vrundschap ofte met recht alsulcke penn: als hij van Emeren„t i a n a W ij n a n d t s weduwe van za: G e r a r t Prouninck „genaempt van Deventer ten achtere is."

') Het laatst komt hij voor in een gerichtssignaat van Ti el van 5 Oct. 1624; in een volgend signaat van 25 Nov. d. a. v. staat WilhemWijnants za I." Een signaat van Zoelen van 7 Fe b r. 1625 begint met: „Alsoo na het ongeluckich overlijden van WilhemWijnantsz, als gepacht hebbende huys ende hoffstadt, bongardt ende acht hcndt saylandt daerachter op Soelen in den Parsick gelegen, etc."

■') Trouwboek van Tiel: „23 Februari 1611, Willem „W ijnants Jan sz., van Thiel, joncgesel, met Aeltgen Pieter „A r t sdr., van Soelen, jongdr.; .... parentes suo consensu ... „nuptiassibi probari testantur, en die contrahenten bekennen, dat „sij met nymande anders eenigrehande .... staen hebben. Test(es) : „Borgrmr. JanWijnantsz p(ate)r sponsi en P e t e r A r ts z, „sponsea pater." In margine: „Hebben attestatie te Zoelen te „trouwen in dato den 6" April 1611".

Dat haar naam Hack was, blijkt uit verschillende acten, o. a. Gerichtssignaat van Tiel van 26 Nov. 1625: „P e t e r