is toegevoegd aan uw favorieten.

Geschiedenis en genealogie van het geslacht Wijnants-Wijnants van Resant-Wijnaendts

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Dit tweede huwelijk was kinderloos.

AerdtWijnantsvan Resant kwam na het (resp. in 1624 en 1625), achter elkander overlijden van zijne ouders onder voogdij van zijn grootvader Peter Aerdtszn. Hack, daarna van zijn oom Gevert Peters zn. Hack.

Vóór zijn eerste huwelijk machtigde hij zijn neef Johan Wijnants van Resant (van blz. 158) op 17 Maart 1648 om voor hem te verkoopen zijn gedeelte van het land op Zoelen, geheeten het F r i e s c h e M a e t j e.')

Hij koopt op 5 April 1651 *) een huis in de Amptmanstraat te Tiel; hierin woonde hij ongeveer 35 jaar; in 1686 stond hij dit huis denkelijk aan zijne kinderen af, want op 1 Maart 1686 verkoopen deze dit huis. 1)

Hoewel hij tot Juni 1687 3) voortdurend in signaten van Tiel en Zandwijk voorkomt, heb ik nergens zijn beroep vermeld gevonden.

De kinderen4) uit zijn eerste huwelijk wa^en:

1. Willem Wijnants van Resant.

Gedoopt te Tiel 25 November 1650.

Overleden voor 1654.

2. Ael.'k;en Wijnants van Resant.

Gedoopt te Tiel 23 April 1652.

Overleden na 1686. ')

van 4 Dec. van dat jaar nemen A e r t W ij n a n t s en M e t j e C rafters een hypotheek op al hunne goederen ') Gerichtssignaat van Zoelen d.d. 17 Maart 1648 ') Voor den aankoop van dit huis, zie S c h e p e n a c t e van Zandwijk d.d. 5 Apr. 1651; voor den verkoop ervan, zie idem dd. 1 Maart 1686.

3) Het laatst in een Vreemdgedingsignaat van Tiel van 23 Juni 1687.

4) De doopregisters van Tiel van dien tijd vermelden steeds alleen den naam van den vader; de naam der moeder bleek hier evenwel zooals uit het bovenstaande blijkt, uit verschillende andere acten. De inschrijvingen in het doopboek vermelden geen doopgetuigen ; de familienaam van A e r t is in de verschillende acten uit den aard der zaak op allerlei wijzen gespeld, als Wijnants van R o s a n t, W ijnants, Wijnants van Resandt, Wijnants van Resant, etc.

') Nog vermeld in de acte van 1 Maart 1686, waarin zij met hare broeders en zuster het huis in de Amptmanstraat verkoopt; zij was toen dus 34 jaar; overigens is niets van haar bekend en komt zii 'n geen enkele acte verder voor.