is toegevoegd aan uw favorieten.

Geschiedenis en genealogie van het geslacht Wijnants-Wijnants van Resant-Wijnaendts

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Johan Wijnants van Resant,

zoon van Dr. Cornelis Wijnants van Resant en van Christina Johanna de Haesche. (van blz. 172).

Gedoopt te I iel 27 September 1666 Overleden te Tiei Juli 1 716.')

Ondertrouwt te Tiel 22 April 1694. 2)

Huwt te Drumnt 27 Anrii iaoa

Fran?oise van der Gheest, dochter van Herman van der Gheest en van Helena Francken. 8)

Gedoopt te Tiel 13 Mei 1663.

OvprloHpn A-in,

, ' v.d. Gheest

Johan W|jnants van Resant corneliszn. werd 10 November 1689 commies ter recherche van de convoo.en en licenten te Breda,') als zoodanig overleed J' na ln 1693 te Tiel te zijn geplaatst.

') Rentmeestersrekeningen van de S t. Maar-

r'1S 6 r • 1 u/ ' 6'' "®ntvanSst van luyden: 31 Juli 1716 over „Comm'ssans Wijnants 6 poosen en voor 'tgraft openen is „25 gld, welke tot nog toe niet heb connen becomen »

) T r o u w b o e k Tiel: „22 April 1694. Johan W ij n a n d s „van Resandt, commys, alhier won: met F r a n c o y s i a v a n

"gegeven" ' ** Th>'ei W0"" ,n margine: -Attestatie

1660 "alsTm ""V'' G h e e s ' ondertrouwde te Tiel 3 Juli len» P l Grave- en wonende te Dordrecht, met H elena Francken, van Tiel (dr. van Johan bij H e I e n a Schuil) Een geslachtslijst der aanzienlijke familie v d Gheest

XXXVn.0rblzie23Kreh0vek ^ """" men in »de ^orscher»

T ic ÏÏjlTti! """ "" SC ' P'" • "« v a n s) Zie: Commissieboeken van de Admiraliteit v a n d e M a z e. (Rijksarchief te 's-Gravenhage). Hij verkreeg deze betrekkmg door hulp van zijns vaders neef Dr. Cornelis van Lidth de J e u d e, burgemeester van Utrecht en iid van de admiraliteit op de Maze.