is toegevoegd aan uw favorieten.

Geschiedenis en genealogie van het geslacht Wijnants-Wijnants van Resant-Wijnaendts

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Overleden aan de Zweth bij Overschie 2 Jan. 1796. !) Begraven te Rotterdam 7 Januari 1796. 2)

Hare 8 kwartieren waren:

Criellaert, Fenema,

Brouwer, van den Berch,

Dynant, Rudolphi,

van der Burch.

Uit dit huwelijk sproten 2 kinderen, die hierna volgen. Daarna trad hi j opnieuw in het huwelijk en: Ondertrouwt te Delft 17 Januari 1799.

Huwt 2° te Delft 4 Februari 1799.

II. Catharina Johanna Groen van Prin.

sterer, dochter van Ds. Cornelis Groen van Prinsterer, s) predikant te Heeze en te Üitwijk en Waardhuizen, en van Johanna Clasina Hoevenaar.

Geboren te Heeze (N.Br.) 30 Juni 177?

Groen V. Prinsterer Gedoopt te Heeze 5 Juli 1772.

Overleden huize Welgelegen aan de Zweth bij Overschie 9 Juli 1838.

Begraven te Overschie 12 Juli 1838.

•) De annonce van haar overlijden luidde: „liet heeft den vrij„machtigen God, wiens wegen en einden onnaspoorlijk zijn, be„haagd, op gisteren namiddag, mijn tedergeliefde Echtgenoote i,Catharina Adriana Criellaert, met wien ik den korten „tijd van omtrent vier jaren een allergenoeglijkste Echt heb gesmaakt „aan een uitterende ziekte in den ouderdom van maar bijna 32 „jaren, door den dood, van mij weg te nemen. Ik verlies een deugdzame Huisvrouw en mijn eenig Zoontje, ruim 2 jaren, eeneteder„hartige en kinderlievende Moeder, welker nagedagtenis altoos in „zegeninge zal zijn.

„Geve door dezen tans gebruiklijken weg, hier mede communi„catie aan alle Vrienden en Bekenden."

S w e t h, onder Overschie,

den 3 January 17%. W. WIJNAENDTS.

) Begraven in de Groote of St. Laurenskerk, in den Trans graf n° 201, des avonds. '

s) Zie: liet geslacht Groen van Prinsterer, door schrijver dezes. De Wapenheraut, jaarg. 1899, blz. 217, e. v.