is toegevoegd aan uw favorieten.

Geschiedenis en genealogie van het geslacht Wijnants-Wijnants van Resant-Wijnaendts

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Uit dit huwelijk sproot 1 zoon. l) Dr. Walraven Francken was weduwnaar van Alida Geertruida yan Rossem, geb. te Rotterdam 24 April 1820, aldaar overleden 16 November 1859, dochter van Willem van Rossem en van Alida Geertruida Kolfk. Uit zijn eerste hu-

van Rossem welijk sproten 2 zoons en 2 dochters.

Walraven Francken werd 21 Juni 1839 ingeschreven als student in de theologie te Utrecht.

Proponent onder Gelderland

Beroepen als predikant te de Vuursche, Febr. 1845.

Aldaar bevestigd, 1 Juni 1845 door zijn vader.

Beroepun te Waddingsveen, 7 Juni 1848.

Afscheid te de Vuursche, 17 Sept. 1848.

Bevestigd te Waddingsveen, 1 Oct. 1848 door ^ijn vader.

Beroepen te Rotterdam, 2b October 1849.

Aldaar bevestigd, 7 Februari 1850.

Vierde 21 Februari 1875 zijn 25-jarigen dienst te Rotterdam.

Emeritus op zijn verzoek, 20 Mei 1888.

De Senaat der Utrechtsche Universiteit schonk hem in 1886 ter gelegenheid van haar 250-jarig bestaan, het doctoraat in de theologie honoris causa.

W. F r a n c k e n wekte zijne landgenooten op tot deelneming aan den bouw van den gedenktoren (Willemstoren),

') N. I. Dr. Cornelis Johannes W ij naendts Francken, geb. te Rotterdam 14 November 1863; ingeschreven als student in de philosophie aan de Hooge School te Utrecht 26 Sept 1881; aldaar gepromoveerd tot Doctor in de Philosophie met proefschrift: „De Sclereïden," 11 Oct. 1890; verkreeg in 1889 vergunning den naam W ij naendts voor zijn geslachtsnaam te voegen; huwde te Rotterdam 16 December 1897 Esther Welmoet Dyserinck, geb te den Helder 7 Februari 1876, dochter van Dr. Johannes Dyserinck, laatstelijk Doopsgezind predikant te Rotterdam, en van Alida Joanna Geertruida Welmoet Bok.

Dr. C. J W ij naendts F r a n c k e n en zijne echtgenoote hebben zich een welverdienden naam veroverd; hij als schrijver van tal van studiën op philosophisch, sociaal en etisch gebied, alsmede door eenige wetenschappelijke reisbeschrijvingen; zij als strijdster voor de rechten der vrouw.