is toegevoegd aan uw favorieten.

Geschiedenis en genealogie van het geslacht Wijnants-Wijnants van Resant-Wijnaendts

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

hefft gemaickt als dat alle sijn kynderen, die hij und Gerardt vuerss: sijn echte huysfrou, achterlaiten sullen, elcx hebben van al! sijn und sijns huysfrouwen guederen, rede und onrede dat die vurs. echteluyden nu hebben off namaels kriegen moegen die somme van vijff hondert gouden philippus gulden vel pagamentum equivalens tegen alsulcken Ieenguit als hoer alts te soen hebben sall off diegeen van hoere kynderen die sulcks mit recht besitten sall, und wanneer hun kynderen vuerss: elcx die 500 ph. guld. tegen dat leengoet vuers. alsoo ontfanghen und gebeurt hebben, sullen sie effenwaill myt dengennen die dat leenguit besitten sall, gheüjck und effen diep dei/en in alle alsulcke goederen als Evert Wijnaltzss und Gerardt sijn huysfrau vuers. alsdan bovendien noch affterlaiten sullen. (Actum den X mei 1544).

Dl. 1549—1554.

Folio 179ver>0. Schepenen Brakell et Steenhuys, quod Johan Evert Wijnatzss hefft bewilligt geconsentiert vund overgegeven, dat alle sijn broederen en susteren van sijn selige vader bij Geryken van Heessell sijn moder achtergelaeten, voer vuyt hebben en genieten sullen van alle die eigen guederen die sijn vader sa lig er ende moder achterlaetende worden, elck Vlc (600) Phus g. ad XXV st. br. faluweert pro quolibet gerekent.

Beheltlichen des dat die vurg. Johan Evert Wijnantzss hebben en behalden sall dat leengoet gelegen op Ave nsaet ongeferlich XVII off XVIII mergen Iantz inhalt der leenbrieff, sonder den obg. sijnen broederen off susteren enige vuytreickunge daervan te doen, mer dat se/vige leengoet geheel/ en all sonder enige versperrongh der vurg. broederen en susteren toe besitten te halden en toe gebruicken, vund idt superpius der eigen guederen sall Jan Evert