is toegevoegd aan uw favorieten.

Geschiedenis en genealogie van het geslacht Wijnants-Wijnants van Resant-Wijnaendts

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

O/je tsamen getel/t achtt kynderen, soeven soenen ende eenne dochter.

Mit namen Evert, Jan, Henrick, Gerrit, Reijner, Wylhelm, Claerbout ende Anna.

Tys volgent? waerachtich dat die eene soen Jühan bij sijnner echtte huysfrouw onder andere kinderen geprocreertt heefft desen Henrick.

Wesende deser tit die altste opter straeten van die voors. soeven broeders ende susters kinderen.

Ende soe sonder controversie die altste manspersoen vuyt den ges/echtte van den voornoemden Wijnant Pouwell Janss, als dit biijckt bij attestatie van geloffwerdi.ee personen hyerbij gefuechtt.

Tis henferner tusschen parthijen in confesso, datt die voornoemde Wijnant Pouwel Janss gehadt jus patronatus van twee vicarien d'een van Sinte Bergitten aitaer, und d'andere van Sinte Anna altaer, beide in Sun te Martens kercke tot Tyell.

Wair van die brieven van fundatie, transporten offte andere bescheit van den Paws, a/s dispensatie, confirmatie offte derge/icken medebrengen, dat die oltste manspersoen op ter straetten hebben solde 't voornoemde jus patronatus.

Und soe sa: Wijnant Pouwel Janss vuit cracht vant voors. recht die Vicarien geconfereert, und die ghene die collatien van hem hadden soe lange geleefft, dat alle die voors. soeven broederen ende dochter doodt geweest, vuitgenomen Wyllem ende Claerbout die jongste van de soeven.

Seytmen datt dieselve Wyllem vuytt idt voors. recht die voornoemde twee Vicarien in den jare XVC LXXXIII geconfereert solde hebben zijnes twee soenen kynderen, nemptlick idt kynt van sijn soen Jan genoemt Cornelis, und het kyntt van sijn soen Wyllem, genoemtt Gerrit.

Doch en hef ft die voornoemde Wyllem Wijnantss