is toegevoegd aan uw favorieten.

Geschiedenis en genealogie van het geslacht Wijnants-Wijnants van Resant-Wijnaendts

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Davids als weduwnaar en voor de helft van Marijke ook dochter als voren, en Marce/is Herinckx, president, en David Gijsbertss, gewezen burgemeester van Eindho ven, a/s mombers van het minderjarige kind van Peter Davids voorn., dragen op een buis onder Schijnde/ ter plaatse genaemd Lutteleinde en andere goederen aan Pauwels, zone wijlen Pauwels Wijnants van Resandt, hun oom.

29 Maart 1656. inventaris der goederen nagelaten door Franchoys Kuysten, weduwnaar van Digna, dochter wijlen Hermans van Casteren, waaronder een schepenbrief van 16 December 1623 opgedragen aan Paulus Wijnants ten behoeve van Digna van Casteren.

De inventaris opgemaakt zijnde ter instantie van Mr. Ar nol dus, Johanna en Josina kinderen van wijlen Franchoys Kuijsten en Digna van Casteren voorn.

19 Juni 1656. Accoord tusschen de kinderen en erfgenamen van wijlen Paulus Wijnants van Rosan ter eenre en de erfgenamen van Marcel is Herinx ter andere zijde, ter zake van zekere openstaande Rekening van koopmanschappen bij de voorsz. van Rosan ende Herincx in factorije gedreven, en ook tusschen de voorsz. erfgenamen en Mathijs Bunnens ter zake voorzegd.

,,Fn zijn heden voor mij Thomas van Hijnsberch als notaris verschenen: de Heer Gerard Tielmans Raad dezer Stad, als gemachtigde van oen Heer Pauwels van Rosan, Herman en Matheus, gebroederen, zonen Pauwels Wijnants van Rosan voornoemd, Franchoys Wonders als man van Josina, dochter van Pauwels Wijnants van Rosan voornoemd, verwekt bij Johanna zijn eerste huisvrouw, dochter Hermans van Casteren, en Peter Baudewijns van Santvoort als momber van