is toegevoegd aan uw favorieten.

Geschiedenis en genealogie van het geslacht Wijnants-Wijnants van Resant-Wijnaendts

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

de eerzame Petrus Wonders, jongman, requirant, zoon van den eerzamen Franciscus Wonders aan denzelven en Juffr. Josina W/jnants van Rosan zijne huisvrouw verwekt, en geboren 15 Febr. 1647, zijnde in de H. Roomsche en Cate religie van zijn voorz. ouders opgebracht, wiens ouders ook zeer godvruchtige cathoheken zijn, en wiens voorouders zoo in de magistraat a/s in treffelijke officiën binnen s-Hertogenbosch ten dienste der cato/ieke religie en Z. Majesteit van Spanje gediend hebben, enz. Gevende reaenen van wetenschap, vermits zij zijn bloedverwanten van den requirant.

(Het wapen van Lam bert Suijskens op bovenstaand stuk afgedrukt is: gevierendeeld, 1 en 4. drie rozen (2 en I): 2 en 3: een dwarsbalk beladen met 3 St. Andrieskruisjes.

1671. Staat en inventaris voor Paulus Wonders in de plaats van hrancho/s Wonders in de momboirschap der minderjarige kinderen van wijlen Herman Wijnants van Rosan bij Hendrina van de Bogaert, in het leven echtelieden, alhier geprocreerd als : Johanna, Gijsbert, Barbara en Paulus van Rosan. (IV. B. Herman was reeds meerderjarig).

17 Febr. 1676. Compareerden Juffr. Josina, dochter Pauwels Wijnants van Rosan, weduwe Franchoys Wonders en Pauwels Wonders haar zoon, mede namens zijn broeders en zusters, ende gelooven enz.

4 December 16H3. Rekening van de weduwe van Cornelis Joosten Olislager, bierbrouwer alhier, en Sr. Wonders over de goederen der kinderen van Herman Wijnants van Rosan.

1 Febr. 1695. Notarieel testament van Heer Hendrick Vuchts, zone Jans, te Gent in Vlaanderen, geboren van 's-Hertogenbosch; hii maakt aan Sr. Willem Vuchts aldaar en aan Sr. Hendrick van Rijsingen