is toegevoegd aan uw favorieten.

Engelsche en Nederlandsche markten

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

INLEIDING.

Nederland was vroeger een der voornaamste landen op het gebied van den tuinbouw. Vreemde vorsten lieten Hollandsche tuinlieden overkomen om het beheer hunner tuinen te voeren. De Keizer van Duitschland riep

-pH jt Uilkens op blz. 17 in zijn Geschiedenis van den Tuinbouw 1855

den bekwamen tuinbouwkundige Schuurman Stekhoven in 1762 naar Weenen, om daar den tuinbouw op betere grondslagen te vestigen.

De kennis van den tuinbouw verspreidde zich van uit Holland naar de andere landen. In het werk: „The Wallons and their church at Norwich 1565-1832, by W. I. C. Moens, Lvmington, Printed for the Huiguenot society of London, 1888", kan men op blz. 84 het volgende lezen :

,Aan de Nederlandsche uitgewekenen danken wij het tuinieren, het kweeken van planten met eetbare wortels en eene verbeterde bloemencultuur, al hetwelk eene rijke bron van inkomsten was voor hen, die zich daarmede bezig hielden.

Tuinders, landbouwers en veehouders kwamen naar Norwich met de eerste volksplanters. Uit de lijsten van leeken-bijdragen over 1624 blijkt, dat Milliard Widoote, uit Carrowe, landman en tuinier, het hoogst aangeslagen was van al de vreemdelingen, die toen in de stad waren en dat destijds veel afstammelingen van de eerste kolonisten zeer rijk geworden waren. In 1575 werd aan een Holl. tuinier betaald 3 sh. 4 d. voor zijne reis van Norwich naar Hengrave voor het nazien van de boomgaarden, tuinen en wandelwegen. Ook werd veertig shillings aan dien Hollander betaald voor snoeien, veranderen van lanen, het in orde brengen van grond, enz.

Norwich was bekend om zijne bloemen en tuinen, en bloemenfeesten werden reeds in 1637 gehouden. Van Norwich uit verspreidde zich de