is toegevoegd aan uw favorieten.

Engelsche en Nederlandsche markten

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

randen van bladeren verminderen de waarde. De kleur moet grasgroen zijn.

Cichorei. Wordt los verkocht. De kropjes moeten zoo wit mogelijk, vast en lang zijn. De bladeren moeten recht en niet van ingesneden randen voorzien zijn. Aan het kropje moet zich een gering deel van den wortel bevinden, zoodat, zonder het gewicht te veel te vergrooten, de krop toch

bijeengehouden wordt.

Rabarber. Gewone en geforceerde bladstelen brengt men ter markt. Geforceerde zijn ± 70 cM. lang, hebben bijna geen blad, zijn geel en roze rood van kleur 2 a 3 stuks vormen een bos. De geelroode kleur is gewenscht. De gewone bladstelen bezitten maar halve bladeren en zijn tot flinke bossen té zamen gebonden. Zij moeten ± 40 cM. lang, grasgroen en naar het benedeneinde rood zijn. Zij moeten verder bros en saprijk zijn. De planten moeten veel dikke bladstelen voortbrengen en mogen geen bloemknoppen voortbrengen.

Aspergie. De wijze, waarop deze groente wordt aangeboden, verschilt heel veel van die in Nederland. De aspergies kunnen zoo groen zien als gras en toch vinden zij tegen een goeden prijs koopers. Dunne gaan eveneens goed van de hand. De vroege, zeer mooie, Fransche aspergie brengt buitengewoon hooge prijzen op. Deze cultuur staat in Engeland op een lagen trap van ontwikkeling. De aspergies zijn niet gelijk gesneden en alleen door een weinig vochtig gras omgeven.

Bladeren. Een belangrijke handel wordt in bladeren van bloemkool, broccolie, cabbages en andere koolsoorten gedreven. Elke zak bevat 56 E. 8. Zij dienen voor veevoeder; maar de arme menschen eten ze eveneens.

Erwten. De vroegste erwten worden in de mandjes van Guernsey of m kisten aangeboden. In de eerste bevindt zich ± 10 8; zij zijn er los in neergelegd; terwijl in de laatste zich doorgaans 9—12 pakjes; ieder een E. tï erwten bevattende, bevinden. Er mogen geen steeltjes aan de peulen voorkomen; de kleur moet grasgroen en de zaden mogen niet te klein zijn.

Te dik zijn zij niet gauw.

Half Mei heeft de verkoop heel anders plaats, doordien de prijzen zoo gedaald zijn, dat in de gewone eetzalen erwten kunnen gegeven worden. Dan worden zij niet anders dan per half of heel sieve op de markt verkocht. Men verlangt, zooals reeds opgemerkt is, dikke zaden, welke een zoeten smaak moeten bezitten. Veel wordt bij de maat verkocht. De kooplieden op de markten weten de hoeveelheden ongeveer, welke zij dagelijks kunnen afleveren en nemen een aantal vrouwen voor het doppen aan. Een vrouw deelt de peulen uit en reikt de zaden aan den eigenaar over, die ze meet en voor elke quarter een aantal penningen geeft, welke na afloop van het werk door hem voor geld worden ingeruild.

Boonen. De buitenlandsche boontjes worden in kistjes overgezonden, waarin zich 16 pakjes bevinden, elk een E. ® bevattende. Zij moeten