is toegevoegd aan uw favorieten.

De mergscheede-ontwikkeling aan de vezels van den nervus octavus binnen het centrale zenuwstelsel

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

systemen rangschikken van bij elkaar behoorende vezels. Flechsig toch meent uit het gelijktijdig mergscheeden krijgen van bepaalde groepen van vezels te kunnen afleiden dat alle deze vezels tot één systeem moeten behooren. Zoo zeide b.v. ook Bechterew: alle wortelvezels van den N. octarus die bij den foetus van 25 cM. merghoudend zijn behooren tot den N. vestibularis. Deze dringen alle mediaal van het corpus restiforme in het centrale zenuwstelsel in. Alle wortel vezels meer daarentegen die bij den foetus van 30 cM. merghoudend zijn behooren tot den N. cochlearis — zij dringen lateraal van het corpus restiforme in. Maar uit mijne praeparaten blijkt duidelijk dat bij den foetus van 35 cM. nog lang niet alle wortelvezels noch van den N. vestibularis, noch van den N. cochlearis merghoudend zijn, daar er bij den foetus van ruim 40 cM. in beide wortels nog een belangrijke vermeerdering van merghoudende vezels te constateeren valt. Daarmee vervalt dus de mogelijkheid om de centrale vezels der twee wortels te onderscheiden naar het tijdstip waarop zij merghoudend worden, 't Mag zijn dat in den eenen wortel eerder begint merg te komen dan in den anderen; maar lang vóór dat alle vezels van den eenen wortel mergscheeden hebben, beginnen ook de vezels van den anderen wortel zich reeds met merg te omgeven. En 't lijkt mij waarschijnlijk dat dit proces voor beide wortels met de geboorte nog niet afgeloopen is.

Dezelfde moeilijkheid doet zich voor bij 't onderscheiden van wortelvezels en secundaire vezels naar het tijdstip waarop zij merg krijgen. De tractus Deiters descendens, die toch ongetwijfeld grootendeels zoo niet . geheel uit secundaire vezels bestaat, heeft reeds merg op een tijdstip dat nog slechts een klein deel der wortelvezels van den N. octavus merghoudend is. Ik vond den tractus Deiters descendens reeds duidelijk