is toegevoegd aan uw favorieten.

Klinische voordrachten

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

plaats. Het rechter beentje kon nu ongestoord bewogen worden. Allengs krachtiger optredend en het kind toesprekend kon het binnen enkele minuten weer staan en loopen, als voorheen: de pijn was bezworen.

Bij de hysterische gewrichtspijnen vertoont zich dikwijls ook een contractuur. Gewoonlijk is dan de extremiteit in het pijnlijke gewricht gebogen. Tracht men de geflecteerde extremiteit te strekken dan schreeuwt de patiënt het uit van pijn. Toch ziet men bij een doelmatige behandeling ook die contractuur met de pijn meestal in korten tijd verdwijnen.

Slappe hysterische verlammingen doen zich bij kinderen nog al eens dikwijls voor en ook wel in meer uitgebreiden vorm. Eenige maanden geleden nog stelde ik u een meisje voor, dat aan hysterische verlamming van beide beenen en een arm leed. Deze verlammingen als hysterische te herkennen levert in den regel geen bezwaar op, vooral wanneer men het zoo hoogst gewichtig onderzoek der reflexen niet verzuimt en de ontwikkeling van het lijden nagaat.

Vooral traumata, een val, een slag, een stoot, doen contractuur of verlamming bij hysterische kinderen optreden, meestal echter eerst eenigen tijd nadat het trauma heeft ingewerkt. Ook bij kinderen komt dus tusschen de inwerking van het trauma en het optreden der contractuur of paralyse een „période de méditation", waardoor het eerst den schijn heeft, alsof het trauma geen nadeelige gevolgen heeft gehad.

Zoo zagen wij onlangs nog op onze kliniek een meisje van 11 jaar, dat op zekeren dag op straat was uitgegleden en gevallen. Zij had op het oogenblik van den val geen noemenswaardige pijn gehad en was weer naar huis geloopen. Den volgenden morgen echter, toen zij wilde opstaan, kon zij niet loopen, daar het linker been een in het kniegewricht gebogen stand had aangenomen en het kind het been niet strekken kon. Zij bleef gedurende zes dagen te bed liggen, het been bleef in den gebogen stand gefixeerd. Toen strekte de moeder het been met geweld en bond het daarna op een plank. Na eenige dagen werd beproefd of nu het been hersteld was. Doch