is toegevoegd aan uw favorieten.

Klinische voordrachten

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

bewuste, bepaalt het voortaan meer en meer het doen en laten van den mensch. Zoodra de normale verhouding is verbroken in het aandeel, dat het bewuste en het onbewuste geestelijk leven moeten hebben in het geheel der psychische verrichtingen, zoodra ook moeten er geestesstoornissen, geestelijke ziekteverschijnselen optreden. De mensch, bij wien dat geschiedt, is een gedesequilibreerde.

Alles wijst er nu op, dat bij den lijder aan hysterie de werkzaamheid, de waakzaamheid van het zelfbewustzijn verminderd is, dat de kracht van de bewuste persoonlijkheid afgenomen, ja, niet zelden zelfs, geheel gebroken is. De hysterica is, in wat men pleegt geestkracht te noemen, een ware zwakkeling. Zij kan niet denken wat zij wil, want telkens dwalen haar gedachten af, wat moeite zij ook doe om haar opmerkzaamheid bij het gewilde onderwerp te bepalen. Zij wordt overmeesterd door de producten van haar onbewust geestelijk leven, door de voorstellingen, ideeën, aandoeningen die geheel buiten haar bewustzijn om, in haar zijn gewekt en gevormd. En dikwijls merkt zij zelf op, dat zij staat onder de macht van gedachten en aandoeningen, die, buiten haar zelfbewustzijn om gevormd, zich met onweerstaanbare kracht opdringen aan haar bewuste persoonlijkheid, onweerstaanbaar inderdaad, omdat de bewuste persoonlijkheid te zwak is om de kracht dier opwellende gedachten en aandoeningen te breidelen door bewust overleg en vasten wil. Die zwakte der bewuste persoonlijkheid bestaat daarin, dat deze zeer beperkt is in het aantal der voorstellingen, die zij op één oogenblik te gelijk kan omvatten. Door den kleinsten geestelijken arbeid wordt haar kracht reeds geheel in beslag genomen. Zij is in het geheel niet meer berekend voor de taak die het volle, rijke menschenleven aan de bewuste persoonlijkheid oplegt. Talrijk zijn haar tekortkomingen. Zoo is dan de hysterica ongevoelig of weinig gevoelig voor vele prikkels, die van de buitenwereld haar toestroomen; zij is onverschillig voor hetgeen haar omgeeft, weinig of niet toegankelijk voor de klachten, behoeften, begeerten van anderen, en .... overgeleverd aan aandoeningen