is toegevoegd aan uw favorieten.

Klinische voordrachten

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

de physiologische beteekenis der schildklier, heeft men ook het tot stand komen der tetanie na strumectoniie op geheel andere wijze verklaard. In overeenstemming met de algemeen gangbare meening, dat de functie der schildklier zou bestaan in het onschadelijk maken van vergiftige producten der stofwisseling, lag de conclusie voor de hand, dat het wegnemen van dat vergiften-neutraliseerende orgaan een vergiftiging van het lichaam moest ten gevolge hebben. Men kwam dus als van zelf tot de meening, dat de tetanie na strumectomie als het gevolg eener intoxicatie was te beschouwen. En te meer nog had men aanleiding om die opvatting alleszins plausibel te achten, daar men toch wist, dat verschillende vergiften, als alcohol, lood, ergotine, evenzeer verschijnselen van tetanie kunnen teweegbrengen.

Terwijl dus over de pathogenese der tetania strumipriva tegenwoordig nauwelijks meer verschil van meening bestaat, loopen daarentegen de meeningen nog zeer uitéén omtrent de wijze, waarop tetanie bij maag- en darmziekten en met name bij gastrectasie zou ontstaan. Vóór jaren heeft Kussmaul de onderstelling uitgesproken dat in het groote vochtverlies, dat het lichaam bij gastrectasie en bij diarrhee ondergaat, de oorzaak van het optreden der ziekte in quaestie zou te zoeken zijn. Bij gastrectasie in het bijzonder zou, door het vele braken en de verminderde resorptie van vocht, een indikking van het bloed, en daardoor een uitdrooging der Weefsels, vooral der spieren en zenuwen tot stand komen. Tengevolge daarvan zouden dan krampen kunnen optreden, op dezelfde wijze als de bekende kuitkrampen bij cholera. Het is echter duidelijk, dat in de eerste plaats moet worden bewezen, dat inderdaad bij gastrectasie, die met hevig braken gepaard gaat, een indikking van het bloed tot stand komt, en, zoo die indikking inderdaad werd aangetoond, dan zou in de tweede plaats nog moeten worden vastgesteld, dat zij tetanie-kramp en de overige tetanie-verschijnselen kan teweegbrengen. Wanneer men nu ook nog bedenkt, dat bij hevige acute gastro-enteritis, waarbij het lichaam in korten tijd zeer