is toegevoegd aan uw favorieten.

Klinische voordrachten

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

aarzeling omtrent «Ie diagnose, rust vinden bij de uitdrukking athyreoidismus" of «hyperthyreo'idie".

Mij schijnt die benaming uitermate geschikt om de aandacht der medici, meer dan tot nog toe Basedow's ziekte en myxoedeem vermochten, te vestigen op de belangrijke rol, welke de schildklier in de reeks der symptomen bij verschillende ziektetoestanden speelt.

* *

*

De verschijnselen van Basedow's ziekte kunnen zich snel of langzaam, acuut of chronisch ontwikkelen en zoo kan ook het lijden een acuut of een chronisch verloop hebben. Zeldzaam is een peracuut optreden der ziekte. Ik was onlangs in de gelegenheid een sprekend voorbeeld daarvan waar te nemen,

dat ik u even wil meedeelen.

Het geval betrof een gehuwde 43jarige vrouw, die, vooral omleiden langdurigen invloed van huiselijke zorgen, sedert eenige maanden in een gedrukten gemoedstoestand was geraakt. Op een snikheeten zomerdag ondernam zij met hare kinderen een uiterst vermoeiende wandeling. Op die wandeling werd o. a. in tamelijk snel tempo een naar een belvédère voerende trap beklommen. Boven gekomen was de patiënte geheel buiten adem en had niet alleen hevige hartkloppingen, maar ook kloppingen door het geheele lichaam. Na eenigen tijd rust kwam zij weder bij adem en kon den tocht, zij het met groote moeite, vervolgen. Doodmoe en afgemat kwam zij thuis. Geen eetlust, 'snachts weinig slapen. Den volgenden morgen stond patiënte op met allerhevigste hoofdpijn, vooral in het achterhoofd gelocaliseerd, en moest weldra braken. Zij kon hare huiselijke bezigheden niet verrichten, daar zij, behalve door de voortdurende hoofdpijn, ook nog gekweld werd door een ellendig gevoel van lichamelijke onmacht en zwakte en door hevige hartkloppingen, die bij de geringste beweging nog toenamen. Des namiddags kreeg pat. bij dat alles nog