is toegevoegd aan uw favorieten.

Klinische voordrachten

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

matige vorming daarvan vergiftigingsverschijnselen zou te weeg brengen.

liet ware echter moeilijk te begrijpen, dat, zoo de functie van de schildklier bestond in liet onschadelijk maken van vergiften en het myxoedeem dus als een vergiftiging zou moeten worden opgevat — waarvoor m. i. nog nooit één deugdelijke grond is aangevoerd — de gevolgen dier vergiftiging, zelfs nadat zij reeds jaren hebben bestaan, door het toedienen van schildklierpoeder zoo gemakkelijk weder te verdrijven zouden zijn. Bij een zoo chronische vergiftiging zou men veeleer moeten verwachten, dat de vergiftigde lichaamscellen zóó intensieve veranderingen zouden hebben ondergaan, dat herstel onmogelijk zou zijn geworden.

En men ziet dat de myxoedeemlijder als het ware van

het oogenblik af, waarop hij met het gebruik van het schildklier-praeparaat begint, teekenen van beterschap vertoont.

Doch aangenomen nu eens, dat de schildklier toxische stolwisselings-producten neutraliseert en het myxoedeem moet toegeschreven worden aan een, bij ontbrekende schildklierfunctie optredende, vergiftiging, dan zou de genezing van het myxoedeem door het gebruik van schildkier-poeder op twee wijzen kunnen tot stand komen, en wel:

a. doordat de giftige stofwisselings-producten, die het myxoedeem zouden veroorzaken, door het schildklier-praeparaat chemisch gebonden of door andere chemische werking onschadelijk gemaakt werden.

Dan zou dus het schildklierpraeparaat werken als een antidotum van het myxocdeemgif.

b. doordat do verlammende werking van het rnyxoedeem-gif door de pril lohnde werking van het schildklierpraeparaat werd opgeheven; hetgeen dan zou moeten geschieden doordat het schildklierpraeparaat op dezelfde orgaan-elementen, doch in volkomen tegengestelden zin, inwerkte als het myxoedeem-gif.

D;in zou dus het schildklierpraeparaat werken als de antagonist van het myxoedeem-gif.