is toegevoegd aan uw favorieten.

Klinische voordrachten

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Mocht men het waarschijnlijk achten, dat de genezing van het myxoedeem door het schildklier-praeparaat op de sub a genoemde wijze wordt tot stand gebracht, dan ontkomt men evenwel niet aan de noodzakelijkheid om in het wcikzaam bestanddeel van de schildklier tevens een antagonist van het myxoedeem-gif te erkennen.

Immers vormt Basedow's ziekte het tegenbeeld van het myxoedeem. Het gif, dat Basedow's ziekte te voorschijn roept, d. i. gelijk wij zagen, het in overmaat geleverd schildkliersecreet, werkt dus op dezelfde orgaan-elementen, doch iu tegengestelden zin , als het veronderstelde myxoedeem-gif. liet is derhalve do antagonist van dat myxoedeem-gif.

Nu is het echter niet geoorloofd om, zonder afdoende gronden, het bestaan aan te nemen van een stof, die de volkomen ware antagonist zou zijn van een andere stof, en dan nog wel in dién zin, dat de prikkelende werking dier stof de verlammende der andere zou opheffen.

Een analogon van een dergelijke stof is niet bekend.

Wij komen dus tot het besluit, dat het geenszins gerechtvaardigd is de genezing van het myxoedeem aan een gilneutraliseerende werking der schildklier toe te schrijven.

Daarentegen kan men die merkwaardige genezing van het myxoedeem op volkomen bevredigende wijze verklaren, wanneer men aanneemt, dat de oorzaak van het myxoedeem gelegen is in het ontbreken van een stof, die op het sympathische zenuwstelsel een eigenaardigen prikkel uitoefent, welke voor een normale functie van dat zenuwstelsel onontbeerlijk is.

Wordt die stof, wordt die physiologische prikkel aan het svmpathische zenuwstelsel onthouden, dan daalt «le intensiteit der vegetatieve levensprocessen; wordt zij weder in voldoende hoeveelheid toegevoerd, dan ontwaakt het sluimerende leven opnieuw, het lichaam herkrijgt zijn warmte en veerkracht en groei.

De myxoedeem-lijder doet denken aan het dier in den