is toegevoegd aan uw favorieten.

Klinische voordrachten

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

de extremiteiten zijn wel eenige bijzonderheden waar te nemen, die ons treden. L)e gehcele gestalte van liet kind is kort en gedrongen, de hals bijzonder kort en de romp, vooral de schoudergordel is onevenredig ontwikkeld in verhouding tot de korte, dikke beentjes en armpjes. Vooral als gij de rugvlakte van het kind bekijkt valt de krachtige bouw van den nek en den romp in liet oog tegenover de geringe lengte der extremiteiten.

Den buik van dit kind ziet gij tamelijk opgezet en den navel promineerend, een kleine hernia umbilicalis. Bij het onderzoek vond ik, dat de groote fontanel nog niet volkomen gesloten was en dat in den mond nog slechts melktanden aanwezig waren. Handen en voeten waren plomp, breed en dik, en vertoonden perniones.

De lengte van het lichaam bedroeg 07,1 cM. De gemiddelde lengte van een 9-jarig meisje is volgens Quetelkt 109,6 cM.

Niettegenstaande het voortreflelijk intellect van het kind en het ontbreken van de eigenaardige afwijkingen van het gelaat kon er dus over de diagnose geen twijfel bestaan.

De behandeling met pulv. gland. thyreöidea werd ingesteld. En de uilkomst bewees ook hier weder de juistheid der gestelde diagnose, liet te voren stille, apathische en teruggetrokken kind werd vroolijk, speelsch, dartel zelfs, en de lichaamslengte kwam in 0 maanden tijds van 07,1 op 107,0 cM., een toename dus van 10,5 cM. Een normaal kind van dien leeftijd groeit in 9 maanden gemiddeld slechts 4 cM.

liet kind heelt in de 9 maanden der behandeling 4 melktanden verloren en !■ blijvende tanden gekregen.

* *

*

In dit geval waren dus de verschijnselen van cretinisme slechts in rudimentairen vorm aanwezig. Het ligt nu voor de hand, dat, wanneer in een of ander geval de symptomen nog belangrijk minder duidelijk aanwezig waren, vooral als er

II.. \ 1».

Haiul van Pat. C.

i\ r \ \ i 11 i \Ï\'\ ( IKi >i r\r

I'at. 9 jaar.