is toegevoegd aan uw favorieten.

Klinische voordrachten

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

dan, evenals bij dit 9-jarig meisje, ook geen merkbare intelleetueele stoornissen bestonden, de herkenning van bet lijden nauwelijks mogelijk zou zijn.

In de Röntgen-stralen hebben wij echter een hulpmiddel, dat ons beter dan eenig ander in staat stelt, zelfs uiterst lichte gevallen van infantiel myxoedeem bijna met zekerheid te herkennen.

Wij hebben gezien, dat bij het sporadisch cretinisme, resp. liet infantiel myxoedeem de lengte-groei van het lichaam achterblijft. En bij het laatst besproken meisje maakte ik II opmerkzaam op de wanverhouding in de ontwikkeling van den romp en de extremiteiten.

Zooals U bekend is wordt bij het jonge kind die wanverhouding steeds gevonden. Zij is bij het jonge kind normaal.

Hij den groei van het kind nemen de extremiteiten naar evenredigheid meer in lengte toe dan de romp; de beenen worden dus relatief langer en de geheele gestalte wordt daardoor slanker. Hij het aan myxoedeem lijdend kind blijft nu, zooals wij zagen, de voor het jeugdig kind karakteristieke wanverhouding tusschen lengte van romp en extremiteiten bestaan. liet myxoedemateuse kind blijft dus niet alleen klein, maar het behoudt ook de kinderlijke lengte-verhoudingen der lichaamsdeelen onderling.

Die bijzonderheid in de stoornis van den groei, welke bij het infantiel myxoedeem valt waar te nemen, is voor een groot deel te wijten aan de omstandigheid, dat bij die ziekte de normale verbeening der epiphysen uitblijft of vertraagd is en de kraakbeenschijven tusschen diaphyse en epiphyse, zelfs nog na het 2(Mo jaar, kraakbeenig blijven.

Ik kan TJ de eigenaardige bijzonderheden betreffende de stoornissen in den beengroei bij het infantiel myxoedeem gemakkelijk aan de hand van eenige Rüntgen-photo's toonen.

Gij ziet hier (zie Pl. VIII) het Küntgen-photogram van de hand van een normaal ontwikkeld kind van 8 jaar. De verbeening der (listale epiphysen van radius en ulna en van de