is toegevoegd aan uw favorieten.

Klinische voordrachten

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

langen schooltijd achter den rug. Maar zij leest en schiijtt beter dan de meesten uit haar stand, /ij was altijd zeer ijverig van aard en bijzonder zorgzaam voor hare huisgenooten.

Reeds van haar jeugd af aan is zij in lichamelijke ontwikkeling achtergebleven. Als voldragen kind op natuurlijke wijze geboren is zij met de borst gevoed en in het eerste levensjaar Hink gegroeid. Toen zij 7 maanden oud was kreeg zij haar eersten tand, de dentitie kwam ook verder geregeld tot stand. Zij liep reeds in do eerste helft van liet tweede levensjaar. Toen zou zij mazelen gehad hebben en geruimen tijd ziek geweest zijn. En van dien tijd af bleef zij sukkelen. 1 oen zij 2 jaar oud was kon zij minder goed loopen dan een hall jaar vroeger en volgens de uitspraak van den geneesheer, die haar toen behandelde, zou zij »engelsche ziekte" gehad hebben.

Op den leeftijd van 3 jaar ging zij naar een bewaarschool. Toen zou zij reeds duidelijk in lichamelijke ontwikkeling ten achter geweest zijn bij kinderen van gelijken leeftijd. Op haar 6d° jaar ging de patiënte naar de lagere school en bleef schoolgaan tot haar 12<i° jaar. Toen zij 10 jaar was ging zij naar een fabriek, waar zij echter slechts licht en zittend werk had te doen.

Van haar levensjaar af zou zij volgens de mededeelingen harer moeder steeds gesukkeld hebben met diarrhoe. Zij was dan ook altijd zwak en spoedig vermoeid. Sedert eenige weken werden 's avonds haar beenen dik. En thans gevoelt zij zich te zwak om haar werk te doen.

Zij heeft nooit last gehad van hoesten of opgeven. Haar eetlust was, niettegenstaande de stoornissen van den kant harer ingewanden, meestal goed.

Zij heeft nog nooit de menses gehad.

Omtrent hare familie kan ik U mededeelen, dat zij nog zes broers en zusters heeft, die in leven en gezond zijn. Vier oudere broers zijn op zeer jeugdigen leeftijd gestorven. Haar moeder is gezond, haar vader een potator strenuus, die reeds