is toegevoegd aan uw favorieten.

Klinische voordrachten

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

van dit kind, mot zekerheid zeggen, dat het lijdt aan: mongoloïde idiotie. I! et complex der verschijnselen laat geen twijfel over aan de juistheid der diagnose.

En nóg vertoont dit kind een bijzonderheid, die ik l tot nu toe verzwegen heb, een bijzonderheid echter, die de diagnose «mongoloïde idiotie" nog nader steunt. Het is ons namelijk bij ons onderzoek gebleken, dat aan liet hart van dit kind een sterk, vrij ruw systolisch geruisch is te hooren. Ik kan natuurlijk, terwijl andere duidelijke afwijkingen, die op de aanwezigheid van een hartgebrek zouden wijzen, nog ontbreken, niet met zekerheid zeggen, dat het geruisch door een congenitaal hartgebrek wordt tot stand gebracht, maar bij de onwaarschijnlijkheid, dat een dergelijk geruisch bij een kind van 3 maanden een functioneel of accidenteel geruisch zou zijn, loopen wij zeker weinig gevaar ons te vergissen , als wij aannemen, dat het kind een congenitaal hartgebrek heeft. Laat ik nog mededeelen, dat dit kind, blijkens het ingesteld bloedonderzoek, niet aan anaemie lijdt.

Nu is het voorkomen van congenitale hartgebreken bij kinderen met mongoloïde idiotie, blijkens hetgeen daaromtrent door een aantal waarnemers is te boek gesteld, volstrekt niet zeldzaam. Zoo vond o. a. Neumann in 1.3 gevallen 2 maal een vitium cordis congenitum, Kassowitz in 75 gevallen eveneens 2 maal. Ook onze landgenoot Dr. Haverschmidt deelde het vorig jaar op een vergadering der »Nederlandsche Vereeniging voor Paediatrie" mede, dat hij in 2 gevallen van

mongoloïde idiotie een aangeboren hartgebrek aantrol.

* *

*

Het tweede kind, dat ik U heden toonenkan,is 10maanden oud, ook een meisje. De moeder kwam er mede omdat zij meent, dat het kind »niet goed bij het hoofd" is. liet is buitengemeen zoet en stil, slaapt bijzonder veel, is erg suf. liet is en wordt nog steeds met de borst gevoed en, zooals Gij zien kunt (PI. XM)