is toegevoegd aan uw favorieten.

De questierders van den aflaat in de noordelijke Nederlanden

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

stuk reeds afgedrukt '). Met enkele kleine, naar den oorspronkelijken tekst aangebrachte verbeteringen voorzien, laten wij het hier volgen. Er staat boven geschreven : „Sermo faciendus ad populum de Sancto Huberto". De preek luidt aldus:

„Ghy guede luden! Also ghewoenlick is ende gheconformiert van ouder tijden uten heylighen stoel van Romen ende uten hove van Ludiek 2) eens des jaers by u te comen die weerdighe bootscap ende dat weerdighe heylichdom des goets Sinte Huberts van Ardennen, ende is hier comende uten weerdighen goodshuyse, daer sijn weerdighe lichaem rustende is, die daer versocht3) wort van menighen bedroefden creaturen ende pelgerim, overmits drierhande gracien wille, die hem Cristus, God de Here over alle menschen in deser werelt gegeven heeft, dat hi alle menschen van Gods weghen daer of behueden ende bescermen mach: in den eersten male over die onversiende haestighe doot; in den anderen male over die vijff synnen der menschen te behueden ende te bescermen voir alle temptacien ende voir alle besittinghe 4) des bosen vyants van der hellen; in den derden male over die onsienlike ende vreselike plaghe der raserijen ende der groter verwoetheit, welke plaghe altijt eerstwerf coemt van den bete der verwoeder honden, in welke plaghe menich mensche gestorven is ende menich mensche versmoert 5) ende ghedoot is, want daer bate noch boete teghen is dan allene die doot. Mer eer die mensche verwonnen wort in der raserijen ende verwoetheyt, so is daer remedie teghen ende boete te doen, als 8) bij der godliker stoelen 7) die onse lieve Here Ihesus Cristus seynde den heylighen vader sinte Hubert mitten heylighen enghel Gods van den hemel in die stat van Romen in Sinte Peters kereke, daer Sinte Hubert ghewijt wert een bisscop over dat crisdom van Ludiek. Van deser godliker stoelen wort enen yeghelicken mensche. die ghe-

1) Dit sermoen is te vinden: Cartularium der Domfabriek, fol. 102 verso en is afgedrukt door W. Moll, De boodschap en de ridderorde van St. Hubert in het voormalig bisdom van Utrecht, in Studiën en B ij dragen verzameld door W. Moll en J. G. de Hoop Scheffer, Dl. I. Ï870, blz. 162, 163.

2) Luik.

3) Bezocht.

4) Bezetenheid.

5) Men placht lijders aan hondsdolheid onder kussens te verstikken, daar men hunne kwaal voor ongeneeslijk hield.

<>) Namelijk.

7) De zijden bisschopsband (stool) die Hubertus uit den hemel had ontvangen.