is toegevoegd aan uw favorieten.

De questierders van den aflaat in de noordelijke Nederlanden

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

68. 14QI (Febr. 9). De deken en het kapittel ten Dom verpachten aan Heinrich van Bloclioven de quest van Sinte Quirijn gedutende 17 jaren voor 225 goud. guld., in twee termijnen te betalen.

Wij deken ende Capittel der kercken ten Doem tUtrecht, doen kondt allen luden, dat wij in jaerlicxschen pachten gegeven hebben ende geven mit denen onsen brieve, Heynrick van Blochoven onse questie van sinte Quiryn, seventien ') jaer lanck, die in gaen sellen opten Sonnendach tsto michi 2) naestcomende, van onsen wegen the hebben ende the vueren, elix jaers om twee hondert ende vyff ende twyntich goede gouden overlantsche koirvorster Rijnsche gulden, die voor datum sbritffs geslagen sijn, the betalen jaerlicx vrij ende commerloess onsen werekmeysters in der tijt; die een helft op sunte Jacopsdach 3) in den somer naestecomende, ende die ander helft op sunte Remigiusdach 4) dan dair naestvolgende, off bynnen veertien dagen nae eliken termyn voirseit ombegrepen, ende alsoe voert jaeilicx van jaer te jaer thent deze seventien ') jaren voirseit omgecomen sijn, mit suleken voirwaetden, dat Heyntick voir>eit alle jaer brieven op sijnen coste van onsen werekmeisters in der tijt nemen sell als gewoenlick is van anderen onsen questieti, ende alle jaer goede borghen setten den wen kmeisters voirseit voor een jaerpachte dair den weickmeysters aen genuecht, eer hij die nijwe brieven nemen sall van den toecomenden jaer, voert soo sell Heynrick voirseit die questie van sunte Quirijn eerbaerlick ende statelick vueren ofF laten vueren sonder beclach van anderen onsen dienres die oeck questien van ons vueren. Ook soo sall Heynrick voirseit dese questie van sunte Quiryn in gueden regiment houden ende nyet verargeren ende die landen nyet te bloten noch the averen ende waret sake dat Heynrick voirseit dese voirgen. pacht onsen werekmeisters voll ende nyet all en betaelden op sulken termijnen ende svn borghen nyet en sette gelijok voirseit is, off eenich van den punten verbraicke, soo viell hij claerlicken van [allen rechten] ende toeseggen dat hij hadde ofl hebben mochte aen onse questie van Sinte Quirijn alsoe verre als wij dat versuem [aennemen] wouden ende anders nyet. Behoudelick, onss nochtans onsen aflterstadigen pacht, die onss verschenen waren ende nyet betaelt. Mer waert sake, dat God verhueden moet, dat daer openbaer oirl. igen gevielen tusschen onsen here ende der stadt van Utrecht op die eenre sijdeende den grave van Hollant ende Vrieslant off den hertoge van Gelre ofl den heeren beijde voirseit op die ander sijde, ende Heynrick in deser questie, kenlicken schade daer by leede, daer soude Heynrick twee heeren uit onsen Capittel toe schicken bij den tween werekmeysters in der tijt ende wes gracie ende verstoringe dese vier heeren dan ordineerden voert beste, daer soude Heynrick van Blochoven mede thevreden wesen Ende waeit saicke, dat Heynrick vorseit offlivich worde eer dese seventien ')

1) Hier is doorgeschrapt: thien. i) Hier is doorgeschrapt: in den jaere van achl

ende tachtig. 25 Juli. 4) 1 October.