is toegevoegd aan uw favorieten.

De Honte en het eiland Borssele

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

ontving s Graven Tol te Yersekeroord in huur met al de wachten op de Honte en op andere wateren gesteld.

Ju de voorwaarden, op deze verpachting betrekking hebbende, werd bepaald, dat geen tol zou gevorderd worden van „geestelijke personen", van vorsten, heeren ol' anderen, die tot dien tijd steeds „tolvrij" waren geweest. Van de „breuken" en verbeurten zou, na aftrek van de onkosten, de helft komen ten „profijte" van den Graaf en de wederhelft ten bate van de tollenaars. Alleen openbare oorlog in Brabant ut Vlaanderen kon wijziging ol schorsing brengen in de pacht. (a)

Tegen het einde van de huur werd de verpachting van den Pol te Yersekeroord opnieuw aangekondigd. Zij was bepaald op April li!)b in s Graven tolhuis te Bergen op Zoom en zou plaats hebben voor den tijd van drie jaar, loopende van Juli li'.Hi tot ±2 Juli H!H>. De verhuriii" zou geschieden door Jan van Kiuininckn, rentmeester-generaal van Zeeland, in tegenwoordigheid van gedeputeerden \an de Rekenkamer uit den Haag, en als naar gewoonte „bij bernende kaers".

De conditiën op deze verhuring betrekking hebbende, hielden in, dat de verpachting zou plaats hebben aan particulieren „ende nyet aen eenige lichamen van steden"; deze mochten daarom „ook nyet bieden, noch doen bieden". De inzet was bepaald op iT>00 Gulden. (b)

Deze verhuring schijnt echter niet te ziju doorgegaan; want reeds li April 1 i'.Xi, en dus nog vóór den dag, waarop zij was bepaald, gat Philips van Oostenrijk oj>nieuw aan •le stad Middelburg in pacht den Tol voor den tijd van drie jaar, ingaande na het verstrijken van den tienjarigen termijn, zijnde Juli van dat jaar. De stad verkreeg den Tol nagenoeg op dezelfde voorwaarden, als waarop zij dien te

, Mf-. f H- IIE Stoppelaar. Inventaris van het Oud-Archief van Middelburg

le afdeelinj, bladzijde 152. 9

t) Ibid. bladz. 1'JJ.