is toegevoegd aan uw favorieten.

De Honte en het eiland Borssele

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

t«t„ re6dS °P' 00k ec" »>erleveri„g

nipt l|d Keschiedk™diï»" grond ; zij bezit

' n'eer 'lm, men had vermoed; terwijl

en aandachtige beschouwing van al wat daarmede samen-

Mreó ik 7'T1'"1' ïa°k En wat mij

betreft, ik hond meer van een legende dan van een algebraïsche formule.

Het is om die redenen, dat ook hier een en ander omhet verhaal nopens het graven der gracht wordt opkernei kt In het vellen van een oordeel over eene aange_ geilheid als deze zij men inzonderheid voorzichtig ; daarvoor och is een helder .„zicht i„ de aloude gesteldheid van het and een vereischte, en juist het verkrijgen van zoodanig mzicht is een uiterst n.oeielijke aangelegenheid. Over hoeved < i vai mg moet men daarvoor niet heschikken ? Men weet . Zelfs met schijnbaar onbeduidende zaken is in deze "• ening te houden. Een hoogsteenvoudige waterloop moet rtoor zijn vorm ons niet zelden alsnog kunnen melden, wat deze oe"„;:„,l „as ; d#k ons

m< t a'WI|kin- vau d« bestaande richting is omgebogen Men moet alles zijne plaats weten te geven, alles weten t,' schikken naar tijd en omstandigheden. Voorzeker ook de kennis van charters en bescheiden is van «root hela.,. ™»r een helder inzicht in 't geen, waarop deze betrekkinhebben, ,s Voor de geschiedenis vau het land dikwijls van nog j-rooter waarde. Eu wanneer wij wanen van een en ander genoeg te weten voor het geven van een overzicht, sukkelen wy tater nog vaak als in een doolhof rond.

n™ mTSt dan Z'J ,,ilt ',l dagen van keizer

UTTO III de groote waterplas sinds lang gemeenschap had met

e zee dat het Zwin, waardoor zij insgelijks met den Oceaan in Aer mding stond, reeds leed aan verzanding, doch dat weini» tyds na het jaar, als waarin de bewuste graving zou hebben plaats gehad, de verdieping van de Ileydenzee of de Honte onvalend wordt. Maar of de duinen als een aaneengesloten geheel