is toegevoegd aan uw favorieten.

De Honte en het eiland Borssele

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

mot eenen verhaasten keer weder afgeloopen en de woede van 't zeevogt wat bedaardt was, zag men verscheidene scheepen op den grondt vastzitten, en veele lijken door die schipbrenke of ramp ontzielt, of rugwaards over of met liet aangezigte op den grond liggen. Andere groote scheepen, door de snelle of rukkende winden voortgpdreeven zaten op de daaken van huizen, gelyk te Alexandriën is geheurdt, en eenigen zaten tot aan den tweeden steen, of twee mijlen weegs ver van 't strand geslingert vast gezet, gelijk ik zelve digte hij de Stad Methone varende gezien h.ebbe, hoe een Lakonisch schip aldaar van den worm zat te gaapen, of aan 't verderf was overgegeven." (li)

Zie hier een beknopt verhaal betrekkelijk een der zwaarste stormen, die ooit gewoed heeft; een verhaal van iemand, die na verscheiden veldtochten te hebben bijgewoond, in den laatsten lijd zijns levens zich wijdde aan de wetenschap; van iemand, die zelf veel van de gevolgen van dat noudweder had aanschouwd.

Waarlijk, een doorbraak van de duinen door een dergelijk stormgetij zou tegenover een tot den voet doorgedrongen waterplas, niet te bevreemden zijn geweest. Eu is die toen niet ontstaan, bij een gestadigen achteruitgang van het duin, is het niet onwaarschijnlijk, dal hij volgende stormen die wel is veroorzaakt. Wat toch zou te Westkapelle hebben plaats gegrepen, wanneer niet tijdig voorzorgsmaatregelen genomen waren'? En aannemende dat de duinen ook tegenover de Honte hebben doorgeloopen, dan was de toestand hij Westkapelle aan de landzijde toch veel gunstiger dan die ter plaatse van de Wielinge. Daar toch lagen de duinen gesteund door een vasten grond, hier bespoelde een nooit ingepolderde waterplas ook hun binnenrand. En hoe te Westkapelle ook tegen den afslag der natuurlijke omzooming van het land was voorzien, toch was men daar nog niet voor doorbraken bevei l igd.

(J'i) Gf.RAUDUS Ob'Tiiois verhaal van alle hooge watervloeden, bladz 214—21(>.