is toegevoegd aan uw favorieten.

De Honte en het eiland Borssele

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

beweren dat Roudewijn, liier bedoeld, bij liet overlijden zijns vaders, graaf geworden is van Henegouwen.

Daar Roibewijn, de man van Ricinr.ms, geen meerdere zonen bad nagelaten, volgde zijn broeder Robert de Vries, zijn neef Arnoi t als graaf van Vlaanderen op. De Vlamingen hielden „Robrechte over baren gherechten landsheere"; zij noemden hem „een fier vroemster prenschen deser werelt", en hij, na aldus zijne vijanden verslagen te hebben, toog naar Metz, keizer Hendrik verzoekende den vrede te bewerken tussclien hem en koning Philips. Daar deed graaf Robert den Keizer „hulde en manschap" voor liet. land van Aelst, vooi' het Rijks-Vlaanderen, dat hij met diens goedvinden vereenigde met hef overige van zijn grafelijk gebied.

De Keizer, vernemende het nadeel dat ook de Koniii"door den oorlog ondervonden had, noodigde dezen le Metz. Ook met hem kwam de vrede tot stand. Robert verzocht Philips vergiffenis, omdat hij ook tegen hem had strijd gevoerd, verhond zich 0111 Riarn.nis in vrijheid te stellen, en deed den Vorst „hulde en manschap" voor Vlaanderen ten westen van de Schelde.

Uit de opdracht van het land van Aelst, van het RijksVlaanderen. aan den Keizer, en uit die van het Vlaamsch\ laanderen aan den Koning, zooals dat een en ander hier wordt verhaald, is het niet twijfelachtig tot welken Staal wij elk der beide streken hebben te rekenen.

Maar hoe duidelijk ook de betrekking van VlaamschVlaanderen tot den Staat, waarvan het een leen was, hier is bepaald, toch beschouwden de vorsten van Oost-Frankrijk of Duilschland de streek tussclien het Zeewaartsche gedeelte der Schelde en het Zwin als een deel van hun gebied; rechtens behoorde het tot West-Frankrijk, waarvan het ook niet gescheiden was, doordien wel de gegraven vaart, niet het Zwin doorliep tot in het bovengedeelte der Schelde hij Gent.

Wat de gegraven vaart, de Fossa-Ottouiana betreft.