is toegevoegd aan uw favorieten.

De Honte en het eiland Borssele

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

deze was in 1057 nog de westelijke grens van liet zoo bekende Land van Waas, van het Vlaamsch-Vlaanderen, dat nog niet door aanpolderingen lag ingesloten. Tegenwoordig wordt de grens van dat gebied beschouwd als gelegen te zijn in de vaart naar het Sas van Gent, in „de gracht", die met vergunning van koning Fii.ips II in de XVIe eeuw gegraven is ter verkrijging eener andere of betere gemeenschap met de zee.

Duister evenwel blijft de zaak ook in betrekking tot de ondergeschikte scheiding tusschen de aan elkander palende graafschappen van Zeeland en Vlaanderen. Of tot het bekende Vlaamsch-Vlaanderen destijds ook nog andere eilanden dan Walcheren werden gerekend, is moeilijk uit te maken. Wel deed Robert i»e Viues, ook blijkens de aangehaalde kroniek, „hulde en manschap" voor „de landen ten westen van de Schelde", en 't is waar, daartoe behoorde niet alleen Walcheren, maar ook Noord-Beveland, Zuid-Beveland, Wolfertsdijk en Borssele, doch hij de vermelding van het Land van Waas, ook toen Rohert dat van zijn vader Boedewijn ontving, is uitsluitend sprake van Walcheren. Ln hij het voorafgaand in het bezit nemen van het graafschap Aelst en het Land van Waas door graaf Boudewijn, had Rohert zich voor zijn vader ook slechts met de verovering van Walcheren belast.

Ln toch blijkl uit de bescheiden, dat de Vlamingen onder Zeeland verstonden al hetgeen aan den westkant van de Schelde gelegen was. Het aan den oostkant daarvan bestaande werd door hen aangemerkt als een deel van Holland» hetgeen liet aanvankelijk ook was.

Dan hoe het zij, inzonderheid Walcheren schijnt men gehouden te hebben voor een op zichzelf staand land of voor een aanhangsel van \ laamsch-Vlaanderen, 'tgeen Reyoersheroh wellicht ook aanleiding"1 gegeven heeft tot de aanhaling, waarin hij zegt: „Men vindt in sommige Vlaemsche Chronycken beschreven als 't Graefschap van Vlaenderen