is toegevoegd aan uw favorieten.

De Honte en het eiland Borssele

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

zand, en hem aangekomen door liet overlijden van Marciukta van der Boes, verleide op Jan Ruigrok, zijn rentmeester-generaal. In den verleibrief wordt gezegd, dat Margrieta de dochter was van wijlen Willem van der Does en Maria van Nieuwvliet. Als getuigen bij die overdracht traden op Franks neef, Kloris van Borssele van Souburgen Adriaan van Revmerswale, lieer van Loodijke.(a) Na bet kinderloos overlijden van Boudewijn en Kloris van Borssele werden de heerlijkheden van deze niet meer verleid; ook zij kwamen in 't hozit van Krank, den graaf van Oostervant, en den gewezen gemaal van de reeds in 1430 overleden vrouw Jacora.

Baar het geheele ambacht van Borssele als een Zeeuwsch of kwaad leen na Kranks dood dus weder aan de ftrafelijkheid moest vervallen, 't geen hij wenschte te voorkomen, verzocht en verkreeg hij in 1452 van Philips van Boi'rgondië vergunning om daarover te beschikken, als over een eigen erfgoed, tegen voldoening van 4500 Klinkaarts van :!0 grooten, overeenkomende met 502 £ 10 jï en gelijkstaande met /' 7087,50 van onze munt. (o) Be Landsheer beloofde deze handeling te doen zijn van kracht voor Kranks erfgenamen, mits zij de heerlijkheden na zijn verscheiden zouden aanvaarden en bezitten als een versterfelijk leen van de Grafelijkheid van Zeeland.

Krank van Borssele, die in 1470 overleed, heeft, ingevolge deze beschikking, de heerlijkheid van Borssele bestemd voor Jasi-er van Culemburg en de tenaamstelling daarvan op dezen werd goedgekeurd bij brief van Karel van Bourgoniiië, van '20 Mei 1472. (o)

Tot naricht van den nieuwen ambachtsheer zij opgemerkt dat Eleonora van Borssele, de zuster van Krank, tweemaal is gehuwd geweest, namelijk eerst met Gijsrreciit

a) F. van Mieris. Groot charterboek. Deel IV, iulio 1080.

o) l)e groote Mark van liet pond van f 015,00 gold destijds als Pond Groot. Zie bladz» 139 van het Ce Gedeelte van «De Drie merkwaardige schellingen" door A. IIollkstf.i.le

11