is toegevoegd aan uw favorieten.

De Honte en het eiland Borssele

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

doch op Jan bleef 's Graven misnoegen drukken, tengevolge waarvan deze ook als balling overleed. (.»•)

Wolfert werd beer van Ellewoudsdijk, Oi.ivier bezat Coudorpe en Everinge. Wolfert was kinderloos. Olivier bad drie zonen, namelijk Nicolaas, Fi.ohis en Jan; zij komen nog voor als deelgenoten in den strijd der Van Borsseles tegen Middelburg, doch later vernemen wij niets meer nopens ben. Ook had hij eene dochter, Adeuse genaamd, die iu 1358 huwde met Hendrik van Renesse, zoon van Costijn, van den in 1351 gesneuvelden vlootvoogd in den scheepsstrijd op de Maas.

Men vindt niet vermeld, als zouden Oliviers leenen op zijne zonen zijn verleid. Vermoedelijk was dat. niet het geval.

Hebben wij een en ander medegedeeld omtrent de heerlijkheden of ambachten van het land, alsnu volge ook eenig bescheid betrekkelijk de daarop aanwezige dorpen.

Oost-Borssele omvatte het grondgebied van drie parochiën, namelijk van Ellewoudsdijk, Coudorpe en Everinge. Deze drie kerkgemeenten vormden hoogst eenvoudige plaatsen, van welke Ellewoudsdijk, hoe beperkt ook, nog het voornaamste was. Coudorpe en Everinge waren van minder aanzien, hoofdzakelijk wijl de Heeren van deze plaatsen hunne verblijven daar ook niet gevestigd hadden. Stuyvesant in de buurt van Everinge, had ook wel zijn eigen kerk, doch bet grondgebied van deze parochie behoorde grootendeels tot dat van Baarland.

Ellewoudsdijk. Deze parochie besloeg eene oppervlakte van IOIS'/j Geniet met inbegrip van de 100 Gemeten in de zoo dikwerf vermelde Heerenesse. Zij bestond aanvankelijk alleen uit het oudste gedeelte van het Ee- of Hellewoud, en later insgelijks daaruit met inbegrip van die Heerenesse.

Wat het dorp Ellewoudsdijk betreft, dit is niet op bet lage, vlakke polderland, maar op breed aangelegde en be-

x) F. van Mieris. Groot charterboek, Deel 111 folio 178.