is toegevoegd aan uw favorieten.

De Honte en het eiland Borssele

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

trekkelijk diep landwaarts inschietende havendijken gesticht.

En deze omstandigheid doet vermoeden, dat de oude bewoners van het Hellewoud, van een der vele eilanden, die, zooals Caesar het uitdrukt, door den vloed werden gevormd, aanvankelijk zich op eene andere plek hebhen gevestigd. Waarschijnlijk heeft een deel der voor den Romeinschen veldheer vluchtende Toxandriers zich voorliet eerst neergezet op de zoogenaamde Hoogte ten oosten van het dorp, in welk geval de aanleg der havendijken zou te beschouwen zijn als een werk van kunst uit een iets lateren tijd, toen men reeds over eenige noodwendige middelen daar voor te beschikken had. Ook daar op die Hoogte kon men, buiten het bereik van legerscharen, genieten van de ongestoorde vrijheid bij al de ontberingen, die men overigens zich ook daar te getroosten had. En de gedachte aan een nederzetting daar, wordt inzonderheid versterkt, wanneer men het Hellewoud in zijn oorspronkelijken toestand voorstelt, en de Platteweg weder als open stroom met uitloop naar de Heydenzee langs de Haven in teekening brengt. Dan, hoe het zij, de plek, hier bedoeld, is nog altoos als „De Hoogte" bekend. Ook de hofstede daarop gevestigd, en thans eigendom van den ambachtsheer, J. G. van Hattum, voert nog steeds dien naam.

Op het dorp trof men, behalve het reeds hiervoren omschreven Slot, nevens de kerk ook een klooster voor jonkvrouwen aan. Vooral de kerk, gewijd aan de Heilige Maagd, was hecht en sterk, als elke andere door het voorgeslacht voor den verren nazaat gebouwd. Zij was steeds een der fraaiste bedehuizen van het land, werd in 1878 voorzien van een orgel en in 1(.K)2 zijn daarvoor door den ambachtsheer in bruikleen afgestaan twee schilderstukken voorstellende: ,.De Engel der Vreugde" en „De Engel der Smarte". Toch is ook deze kerk niet gebleven, wat zij eenmaal was; een aanzienlijk gedeelte daarvan is in den loop der tijden afgebroken. Vermoedelijk zijn met de slooping toen ook vele