is toegevoegd aan uw favorieten.

De Honte en het eiland Borssele

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Westdorpsche-Platledijk. Tegenover den Grooten-Beinoutspolder is de oude waterkeering geveld, en ook in den Plattedijk heeft zij haar waterkeerend vermogen gedurende den langen tijd, dat zij aan verstuiving lag blootgesteld, geheel verloren.

Baarland. Zooals dan is geklektn, bestaat het land uit twee heerlijkheden, uit Baarland en Bakendorp. Maar reeds vroeg is tot die beide ook Oudelande als derde heerlijkheid gerekend. De naam van Baarland beteekent zooveel als bar, ruw, of kluitig luiid. Ongetwijfeld heeft dit gebied die benaming ontvangen vanwege het verschil van grond in vergelijking met dien van Oudelande; of wel, men heeft die daaraan verleend naar zijne werkelijke ruwheid of kluitigheid bij den aanvang van diens bestaan. Het oudste gedeelte van het naburige Oudelande is zeer zacht en het lichte zavel, waaruit dit bestaat, is op een doorlatende zandlaag afgezet. In Baarland is dat eenigszins anders. De grond bestaat daar wel niet uit zeeklei als van de jongste formatie, doch is toch niet zoo rul of open als in Oudelande; terwijl die ook op iets minder gunstige bedding is neergelegd, liet land is in Baarland dus iets stuurder, iets ruwer, kluitiger of stroever dan in de naburige heerlijkheid van Oudelande.

Ook de mindere geschiktheid voor houtgewas kan aanleiding hebben gegeven tot de benaming, daar bar ook de beteekenis had van open of bloot. Aanvankelijk toch was Oudelande, wegens deszelfs zachteren grondaard, veel houtrijker dan Baarland.

Bakendorp. Het Bakendorpsche ambacht erlangde, zoo men wil, zijne benaming van zijne bestemming, door diens hoogen, zwaren toren, die tot baak strekte op de breedelleydenz.ee of de Ilonte met al haar drassige Valkenessen, Ossenessen en Hontenessen. Deze heerlijkheid paalde ook aan zee en was nog minder rijk aan boomgewas dan Baarland, hetwelk in dat opzicht zoo achter stond bij Oudelande.

Of het ambacht, dat ook voorkomt als Badikendorp,