is toegevoegd aan uw favorieten.

De Honte en het eiland Borssele

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

De tot dusver omschreven polders behoorden op enkele kleine gedeelten na alle tot het gebied van Baarland en Oudelande; de bedijkingen, die hier alsnog volgden, maakten slechts voor een kleiner of grooter deel brokstukken van die heerlijkheden uit. Men was met de bewerkte ontginning de open geulen tusschen Baarland, Nisse en Ovezande genaderd; slechts met algeheele af- en insluiting van deze konden alsnog belangrijke strooken aan de oude ambachten worden toegevoegd. Bij de gevolgde iu- of afsluiting van die geulen viel liet eene deel aan deze, het andere aan de aan den overkant daarvan gevormde heerlijkheden toe, want de aanwas van elk ambacht, men verlieze het nimmer uit het oog, strekte zich altoos uil tot „ten halven diepe". Zoo ging het overal in liet grijze verleden; zoo ging het dus ook hier.

Nieuw-Ovezande. De meest gewichtige aanwinsten met de afsluitingen der scheidingswateren aan deze zijde verkregen, bestonden in Nieuw-Ovezande en in Baarland-Stelle. Nieuw-Ovezande of Nieuw-Avezand, zooals liet oudtijds ook heette, werd verkregen door het opwerken van een dijk of dam, strekkende van den Molenpolder tot aan het poldertje Verlorenkost onder Ovezande, en verder door het leggen van een dijk van den Kamerpolder naar Oud-Ovezand. Een der overblijfselen van de ingesloten wateren, een uitloop van de Mare, deelde den polder in twee groote brokstukken, waarvan het eene gerekend werd tot de heerlijkheid van Oudelande, het andere tot het ambacht van Ovezande. Ook omvatte de drooggevallen grond, die iu 13ö.~> voor het eerst „bereden" werd, nog een klein gedeelte, dat tot de heerlijkheid van Driewegen werd gerekend. Waterstaatkundig vormde alles toch slechts één polder.

Baarland-Stelle. Baarland-Stelle werd ontgonnen door bet opwerken eener waterkeering van den hoek van NieuwBaarland naar den oostelijken dijk van Nieuw-Ovezande. De