is toegevoegd aan uw favorieten.

De Honte en het eiland Borssele

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

scheiden, die ook aanleiding kan hebben gegeven tot verandering van Hostholt in Oudeland, (o)

Het poldereiland had reeds kort na deszeifs ontstaan met een zwaar onderhoud te kampen. Wel viel bij de vorming van den Dierikpolder een deel van zijn ringdijk droog, doch op het meest bedreigde punt, op de zuidelijke kust, bleef de dijk waterkeering, en juist daar schijnt de stroom spoedig nadeelig te hebben gewerkt.

1 Jij de groote verandering van liet getij in de Honte lag deze zoover in zee strekkende polder zelfs aan een geweldigen aanval der wateren bloot, en geen wonder, dat bij zoo gansche omkeering van zaken, als in de Honte plaats vond, zijn zandachtige bodem gedurig aan zware grondbraken leed en eindelijk daardoor geheel verloren ging.

Thans is van dit Stuyvesant of Nieuweland, in hetwelk Ruilof van Eveiungf. in 1393 nog tienden bezat, niets meer te vinden; 't is door de wateren te gronde gegaan en de tegenwoordige bewoner van het meer noordwaarts gelegen land weet zelfs de plaats, die het eenmaal innam, op de weder ontstane, doch alsnu naakte zandbanken, niet meer terug te vinden.

Oude-Dierikpolder. Na het Nieuweland of Stuyvesant is de Dierikpolder aangewonnen. Deze werd aldus genoemd, omdat door diens vorming het water, Dierik genaamd, ten deele is ingesloten. Eerst torn Fkkdkkik de Lutiano ook een strook gors iu die geul bedijkte en ook het daarbij verkregen accres met den naam van Dierikpolder bestempelde, werd de bedijking met den naam van Ouden-Dierikpolder aangeduid.

De onderwerpelijke polder was tegen Stuyvesant en Baarland aangedijkt, en door diens vorming hielden de over den Dierik gelegen gronden op een eiland te zijn. Door zijne bedijking werd ook de grondslag gelegd voor een

o) Zie bladzijde 278 van dit werk.