is toegevoegd aan uw favorieten.

De Honte en het eiland Borssele

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Zwake. Men kende bij de bedijking nog die aloude gesteldheid. \ an daar dat elks rechtsgebied werd geëerbiedigd en men bij de droogvalling der gronden daarmede rekening hield.

liet is niet gebleken, wanneer de Siguitpolder is gevormd. Gewis klimt het tijdstip daarvan op tot half de XI Ve eeuw, daar de beide Reinontspolders uiterlijk in ' t begin van die eeuw kunnen zijn bedijkt. In de Rekening van Rengkii A\ iu,kmanszonk, rentmeester van Zeeland bewesten Scheld van den jare 1371, wordt vermeld dat de polders van Nieuw-Avezand en Zichwt ol' Ziclmit voor het eerst zijn bereden in 136o. Slechts enkele jaren te voren moet de bedijking dus hebben plaats gehad.

Naar wien ol wat fle polder is genoemd, is uit de weinige daarvan voorhanden bescheiden niet na te gaan. Maar wil men Siguit beschouwen in den zin van „zich uithielden ol „zich uitstrekken", in tegenoverstelling met de beperkte gesteldheid van de reeds verkregen Reinontspolders, dan houdt de benaming niet de gesteldheid wel eeni" verhand.

Tijdens de opgeworpen dijk van den Siguitpolder aan zee lag blootgesteld, is deze één- of meermalen door den drang der opgezette wateren bezweken. l)e "ebroken strekkin"-

1 • "

daarvan toont dit nog duidelijk aan, terwijl men meent op te merken dat de waterkeering wel tweemaal nagenoeg terzelfder plaatse bezweken is.

Slabbecoornepolder. De Slabbecoornepolder is de grootste en waarschijnlijk ook wel de oudste bedijking tegen de watering. De voormalige zeewering der heerlijkheden is tegenover dit accres geveld of in zaaidijk veranderd. Zijn de gronden van dezen polder alzoo niet de oudste, die hier door aandijking verkregen zijn, dan zijn misschien die over den Noordweg gelegen daartoe Ie rekenen, doch deze zijn niet meer onder de benaming van polder bekend.

De dijk voor de drooglegging der gronden van den