is toegevoegd aan uw favorieten.

De Honte en het eiland Borssele

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

delly* voor ons, zijn geen zei- of zonte nissen meer. Zij zijn reeds in 131., beverscht en het dorp daar, 's Gravenpolder, is daarop gevestigd. Zoowel de Zwake, als de Mare, is inge, ... an be>de wateren zijn slechts nog meer of min beangryke spranken in de drooggevallen gronden aanwezig tls nu overal afwisseling van vruchtbaar wei- en bouwland tiisschen dicht beplante dijken en wegen, wat men ziet, en thans door het geboomte heenturende naar de voormalig waterkeenngen der eerst bedijkte landen, kan men het zich ternauwernood meer voorstellen, dat ook deze bij stormen ooit van de opgezweepte golven hebben te lijden gehad De torens van Hoedekenskerke, Baarland, Oudelande en Ellewoudsdijk zyn, schoon vergrijsd, nog aanwezig; doch vanwege le vele beplante dijken en wegen van hieruit niet meer aan te wijzen; die van Oostende, Vinninge, Bakendorp en Coufiorptï vindt men niet terug; men zou die zelfs niet meer ontw aren, ook al zag men als voorheen, nog onbelemmerd over de vlakke wateren van de Zwake en de Mare heen Deze hebben, tengevolge van onderscheidene oorzaken, sinds lang opgehouden te bestaan. Ook de alsnog overgebleven eiken zyn grootelijks veranderd, en de diensten, eertijds n vemcht, ganschelijk gewijzigd. Geene altaren "eene

ST «eer aangetroffen; geene melodieuse

maltonen tot begeleiding van het eene of andere requiem i uischen meer van onder hare gewelven. De zeden waren met meer bestand tegen het rad des tijds, dan al het andere W aai lijk de geslachten uit het grijze verleden zouden zich uit < «' eyenwoorde gesteldheid hun oude woonplaats niet meer weten voor te stellen; wij alleen kunnen ons die nog altoos

wetenschap!111 ^ "iakea behü,P VaU St"',ie en