is toegevoegd aan uw favorieten.

De Honte en het eiland Borssele

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

en gelegen „ter Mare", gemeten had. (a) Later komen als landmeters voor Jan Vierloos en W. Henricxzoon, zijnde de eerstgenoemde 10 April 1439 en de andere 10 Augustus MiO als zoodanig door graaf Philips van Bourgondië aangesteld. In liet laatste kwartaal van de XVe eeuw trad ook Jan Heynricsz. als landmeter op. Deze heeft in 1479 ook den omvang van Oud-Vosmeer bepaald, en in de XVIe eeuw komen Adriaan van der Swalme, Jacoh Hendrickszoon en Jan Lamszoon in die qualiteit voor. (b)

n N°g in 1012 Vindt mon gemaakt van Marines

JIendricxen als landmeter. Hij woonde te Sinoutskerke en was ook pachter van een vroon, die gezegd wordt gelegen

te zijn aan de noordzijde van de kerk en tegelijk ook voor „zijne deur".

Elk eigenaar van gronden bezat een „kaertboeck", waarin zijn eigendom stond uitgeteekend; doch de besturen hadden ook perkamente en soms op hout geschilderde voorstellingen van het gansche waterschap, waarop de onderscheidene hoeken, kavels en perceelen waren aangeduid.

Het nummer van het perceel op de kaart kwam overeen met dat in liet veld- of gaarboek, terwijl ook de omschrijving der hoeken of belendingen op de kaart gelijkluidend was met die in het gaarboek, een en ander tot bevordering eener spoedige aanwijzing van hetgeen men noodig had te "weten.

De bevoegdheid om als landmeter op te treden werd eerst in 1037 speciaal geregeld. Men verkreeg die door het afleggen van een examen voor den „Dove van Holland en Zeeland", dat het onderzoek naar de bekwaamheid der kandidaten opdroeg aan eene commissie waarvan de leden door Gecommitteerden der Staten werden aangewezen, (o)

Natuurlijk waren de eischen ter verkrijging eener aanstelling als landmeter van eenvoudigen aard, doch alleszins

Ilenegouwsche^HuU. DeëlTb^d" nlekeningeB d" GrafeIijk'-»1 van Zeeland „„Jer het werk4"' Z'e °mtrent Jan Vl*Ri.oos blad/.. 378 en nopens Jan Lamsz. bladz. .123 van dit o] Statennotul#n van 1037 bladz. 185.