is toegevoegd aan uw favorieten.

De Honte en het eiland Borssele

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

wisselen of vervreemden zonder zijne vergunning. (/') Ongetwijfeld is zoodanig verbod ook wel uitgevaardigd aan wereldlijke bezitters van leenen;want in 1434 werd op verklaring van twee bevoegde of zaakkundige getuigen voor den Raad verklaard, dat men blijkens oude herkomsten in Zeeland nooit gewoon is geweest eenig leengoed, 't welk men houdt van de Grafelijkheid of van „lagere Heeren" te verzetten, verkoopen of op eenige andere wijze over te dragen, zonder voorkennis en toestemming van den Graaf of diens Rentmeester of van den Leenheer, (o) Ook in 1454 werd door Karei,, graaf van Gharlois en stadhouder van Holland en Zeeland, in zijne verordeningen omtrent het leenwezen bepaald, dat kwade leenen niet mochten verkocht of overgedragen worden zonder vergunning van de Grafelijkheid, (x) Verkoop van bepaalde aandeelen in leenen werd evenwel sinds lang onder daarbij in acht te nemen voorwaarden, toegestaan. Verkocht een ambachtsheer, die geen kinderen had, zijn leen aan een, die insgelijks zonder kinderen was, dan betaalde de kooper den rentmeester alleen het „recht van overzetting" of van twee grooten het Geniet, tegelijk met het gewone „Brief- en Zegelrecht". Greep verkoop van ambacht plaats door iemand, die geen, aan een ander, die wel een zoon of zonen bezat, dan werd den kooper vanwege de Grafelijkheid, behalve het hierboven genoemde brief- en zegelrecht, ook nog het recht van lossing in rekening gebracht. Verkocht iemand, die een zoon of zonen had zijn leen of ambacht aan een ander, dan werd ook slechts het recht van „overzetting" met het gewone brief- en zegelrecht geëischt zonder acht te slaan of de kooper al of niet zonen had. (a) Rij de berekening der kosten voor de lossing werd het ambacht beschouwd in zijn vollen omvang onder aftrek van

i] F. van Mieris. Groot charterboek. Deel I folio 246.

ö] Mr. 1'. A. S. van Limburg Bijouwer. lWrgoensche charters, bladzijde 23. x] Ibid, bladx. 108.

Brlijninck van Wijngaarden. Advies op het verliet van Ambachten van li. September 1GÖ4.