is toegevoegd aan uw favorieten.

De Honte en het eiland Borssele

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

benaming was Ridnisse, Riednisse of Rietnesse, wijst het uit, dat aanvankelijk ook dit ambacht een wildernis, een grotelijks ontoegankelijk oord moet zijn geweest, (o) Dergelijke sti eken vormden slechts de geliefde verblijven voor »den üayman", de zeemeeuw, en van daar ook hunne benaming.

Uiterst langzaam droogden die waterachtige gronden op. Naar gelang van hunne verbetering nam de ontzilting toe en onderging ook hun plantengroei verandering. Vormden zeegewassen aanvankelijk hun overwegend gioen, hij Int steeds minder worden van den brakken toestand, verscheen onder het gewas eindelijk ook liet sek en het spichtige brakwaterriet, naar aanleiding van hetwelk ook Rietnesse zijne

benaming verkreeg.

Van de haymanlanden in het westelijke deel van Schouwen zijn vroeg brokstukken gehecht aan de leenen van Burgh, Haamstede en Zuidkerke, doch hetgeen daarvan in 1229 aan Costijn van Zikrikzee in Renesse werd overgedragen, vormde stellig een nog nimmer verleide moer of wildernis, aan welker uitgang of monding, hoe kenschetsend, de leenheer ook zijne huizing „Moermond" had gesticht.

In 1250 droeg graaf Willem het hierboven bedoelde Haymanland in Burgh, Haamstede en Zuidkerke over aan Nicolaas Hendrikszoon van zieuikzee voor schulden, die deze Landsheer bij dien Ambachtsheer had. En uit de openlijk gevolgde verklaring nopens die overdracht blijkt dat de hier bedoelde Nicolaas een broeder Willem had, voor wien het vierde gedeelte van het verkochte was bestemd. (•') Het Hayman in Walcheren trof men oostelijk en zuidoostelijk van Middelburg aan. In 4532 werden belangrijke stukken daarvan onder Welzinge en Nieuwerkerke aan die stad overgedragen voor het graven eener nieuwe haven. Blijkens de verleibrieven daarvan mocht Middelburg dien Hayman bezitten en gebruiken als Zeeuwsch leen met am-

o) Zie bladzijde 246 van dit werk.

.r) n ii 240 vao dit werk.