is toegevoegd aan uw favorieten.

De Honte en het eiland Borssele

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

hebben gelijk gestaan met confiscatie van de verkochte zaak door den verkooper ten zijnen behoeve. Dan, znlks is ook niet geschied. De uitslag van het geheele geding is geweest, dat geen nieuwe leenen meer zouden ontstaan of worden gevormd, maar de bestaande en verleide eenvoudig als allodiale of private bezittingen zouden worden bestendigd, en aan de tegenwoordige wetgeving onderworpen. En de kennis nu van zoodanig privaat bezit ligt natuurlijk in die van het goed, toen het nog in zijn geheel onder zijne oudere benaming als ambacht of in zijne onderdeelen als ambachtsgevolg, bestond.

Dat voortaan geen ambachten of heerlijkheden meer zouden worden gevormd, was voor de eenvoudige bevolking geen voordeelige verandering. Een aandachtige beschouwing van het tegenwoordig aaneenschakelen van polders zonder afzondering van terrein voor liet vestigen van dorpen of andere noodwendigheden, licht ons daaromtrent voldoende in. 't Zal nu wel duidelijk zijn, dat men vroeger met het bedijken van polders ook tot oogmerk had liet vestigen van heerlijkheden of parochiën met den daarvoor benoodigden grond; terwijl men thans daarbij uitsluitend bedacht is op aanwinst van land, zonder zich over het stichten van parochiën, buurten of dorpen te bekommeren.

De opheffing van liet leenwezen lieeft voor de bezitters van ambachten alleen dit voordeel opgeleverd, dat de goederen of rechten, daaronder te verstaan, nu niet meer aan verlei of verhef onderworpen zijn. Zij keeren ook niet meer tot den boezem „der Grafelijkheid" terug. De eigenaars hebben zich evenwel in menig opzicht dikwijls te beklagen over gebrek aan liet inachtnemen van hunne rechten, tengevolge van het algemeen daaromtrent heerschend misverstand.

Knoopen wij tot opheldering daarvan ook nog enkele beschouwingen aan het reeds geleverde vast. Met het jachtrecht zag het na het afschaffen van het leenstelsel aanvankelijk niet gunstig uit. Strekte liet zich eenmaal uit over liet ge-