is toegevoegd aan uw favorieten.

Het uranisch gezin

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Kinderreeks begin- Onderzoek- Vader- Moeder- GemengcU nendc met bare gevallen gelijkers gelijkers gelijkers

Type I K 44 9 23 6

3; 8 18 8

lil [7 _4| 14

Type II ^ 19 3 10 5

? 3 1 1 o

22 I 4 | II j S

Type x jrf 44 9 23 6

'<C 3 1 1 o

47 10 24 6

Type <3 jj 19 3 'O I 5

37 8 18 8

5r> M 28 13

Op welke wijze men nu ook de reeksen combineert, steeds vinden wij, dat ongeveer 2,5 X meer moedergel ij kers dan vadergelijkers voorkomen, terwijl de gemengdgelijkers in de feminine reeksen (d. w. z. lype II of ,3) steeds frequenter dan de vadergelijkers zijn, in de virile reeksen (Type I en x) de vadergelijkers meer voorkomen, iets, wat a priori te verwachten was, daar in het ie Type de gelijkenis met den vader praevaleert, doch in het 2e Type die met de moeder >), en 't ie Type met Type x, 't 2e Type met Type P, wat viriliteit of feminiteit betreft, geen onderscheid vertoont.

Hebben wij dus in enkele gewichtige verschijnselen den uranier als t w are geheel tegengestelde verhoudingen zien vertoonen, als men, gegeven zijn man-zijn, zou verwachten, interessant is te zien, welke plaats het uranische kind in de kinderreeks inneemt.

\ an de 269 uraniërs, die ik onderzocht heb, waren er 263, die hiervoor bruikbare antwoorden gaven.

\ olgens de waarschijnlijkheidsrekening kan men, indien die 263 personen stammen uit familiën met 5 kinderen, verwachten, dat de kansen

') Lombroso, Vorwort in Orschansky, 1. c. blz. 8.