is toegevoegd aan uw favorieten.

Bijdrage tot de pharmacologie van het hart

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

physiologische zoutsolutie, door schudden met lucht gearterialiseerd.

De bewegingen van atrium en ventrikel werden door mid¬

del van de suspensie-methode eeresistreerd. Hierbij bleek

D ~

het volkomen onnoodig te zijn bij de dubbele suspensie een zijden draad over de atrioventriculairgrens te leggen. Indien slechts het frenulum cordis intact gelaten is, wordt de ventrikelbasis door de liga¬

tuur om de vena cava-canule voldoende gefixeerd, om zuivere curven van boezem- en kamercontractie te verkrijgen, zonder dat men zijn toevlucht nemen moet tot het spannen van een draad over de atrioventriculairgrens, die de circulatie toch

altijd iets belemmeren zal.

Het geregistreerde cardiogram blijkt volkomen overeen te stemmen met dat van het onder normale omstandigheden

pulseerende rana-hart verkregen. ^ ^

Fig. 8 en 9 geven daarvan een voorbeeld. De tijd is in '/«

secunden aangegeven, het slagvolume is boven de tijdlijn geregistreerd.

Enkele eigenschappen van het cardiogram treden bij deze methode meer op den voorgrond dan bij het normale hart.

In de eerste plaats ziet

men somtijds bij langdurige doorstrooming van het enkel gesuspendeerde hart het cardiogram, dat gedurende de eerste twee uren volkomen gelijkvormig gebleven was, langzamerhand een eenigszins anderen vorm aannemen.

Uit de onderste curve van fig. 10, te 11 uur 20 min. geregistreerd, ontwikkelt zich na 20 minuten de tweede curve. Na 2 uren is hieruit de derde curve ontstaan (1 uur 35 min.);

Fig. 8.

Fig. 9.