is toegevoegd aan uw favorieten.

Bijdrage tot de pharmacologie van het hart

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

weer tot de norm terug. Zoo kon ik bloed, dat 3 •/« alcohol bevatte, gedurende 8 minuten door het hartvaatstelsel voeren, zonder dat het hart er blijvend door geleden had. Wel daalde de hoogte der contractiecurven van 4 m.M. tot 1 m.M., maaide pulsaties bleven regelmatig en werden slechts in geringe mate vertraagd. Nadat het alcoholhoudende bloed door normaal bloed vervangen was, werd de hoogte der contractiecurve 3 m.M. en keerde de polsfrequentie bijna geheel en a tot hare normale waarde terug. Ook hier vertoont zich het verschijnsel, bij het kikvorschhart geconstateerd, dat als reeds gedurende de alcoholinwerking polsvertraging is ingetreden, deze na vervanging van het alcoholhoudende bloed door normaal bloed niet verder voortgaat, doch ophoudt en geleide ij voor de normale polsfrequentie plaats maakt, terwijl, zoo de directe alcoholwerking niet tot polsvertraging had geleid, deze

als nawerking wel optreedt.

Hoewel te gering in aantal om een overtuigend bewijs te kunnen leveren, toonen deze experimenten m. i. voldoende aan dat de alcohol slechts geringen invloed uitoefent op het hart der warmbloedige dieren, en zij wijzen meer op eene prikkelende dan op eene verlammende werking van den alcohol.

Volgens de onderzoekingen van Wernicke') heeft de applicatie van alcohol in zwakke concentratie bij het embryonale kippenhart sterke versnelling van den hartslag ten gevolge,

in grooter dosis evenwel vertraging.

Hetzelfde constateerde Pickering f), en hij merkte tevens op, dat de sterk verdunde alcohol, die bij 38° C. den hartslag versnelde en versterkte, bij eene temperatuur van 20 C., waarbij het hart dus in ongunstige condities verkeerde, slechts

deprimeerend werkte.

Het overlevende zoogdierhart nu is in zeer abnormale en ongunstige condities. Zelfs indien men derhalve hier slechts pols vertraging na alcoholapplicatie had verkregen, zou men daaruit nog niet tot eene verlammende werking van den alcohol op het normale organisme mogen besluiten. En nu

*) Preyer's Sammlung physiol. Abhandl. I. K. 5. 1876 +) Pickering. Journ. of Physiology XVII.