is toegevoegd aan uw favorieten.

Bijdrage tot de pharmacologie van het hart

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

en eene daarop volgende geringe vertraging van den hartslag zijn dikwijls de eenige chronotrope verschijnselen, totdat plotseling of na een overgangsstadium, waarin de ventrikelcontractie onregelmatig of in gehalveerd rhythme zich vertoont, de ventrikel stilstaat, en de boezem alleen klopt. Nooit staat de boezem eerder stil dan de kamer. Wel kan de boezem, na eenigen tijd volkomen regelmatig gepulseerd te hebben, plotseling in tot op de helft gereduceerde frequentie gaan pulseeren, doch met primair chronotrope werking heeft dit verschijnsel niets te maken.

Door het atropine wordt de vertraging na applicatie van muscarine niet opgeheven, en wanneer, zooals bij enkele proeven het geval was, de chronotrope werking van het muscarine wel overheerschend was, bracht applicatie, van sulfas atropini

geen verbetering.

Wel wordt de halveering van den rhythmus, zoo van ventrikel als van atriën, door applicatie van atropine opgeheven. Bijna even gering is in de meeste gevallen de inotrope werking. In den beginne wordt meestal de hoogte der contractiecurven grooter, vooral van den boezem; daarna volgt echter eene daling tot beneden de norm. Deze daling kan zeer sterk zijn en vooral de kamercontracties kunnen zeer hoog worden, doch slechts zelden. Meestal blijven de contracties, zoolang zij zichtbaar zijn, eene flinke grootte behouden. Dit blijkt ook uit de bijgevoegde figuren (plaat II).

Het geheele vergiftigingsproces wordt echter belieerscht door de dromotrope veranderingen. Reeds de versnelling van de geleiding tusschen boezem en kamer tegelijk met de \ ersnelling van den hartslag tijdens het begin der vergiftiging wijst op eene primaire positief dromotrope werking, daar dooi Engelmann is aangetoond, dat vertraging van den hartslag voert tot verbetering van de geleiding, tot verkorting van —Vs, terwijl versnelling van den hartslag vertraging van de geleiding medebrengt. Deze positie! dromotrope werking gaat echter zeer spoedig over in een negatief dromotrope werking, de geleiding wordt vertraagd en verzwakt, en dit nog sterker dan het uit de curven blijkt, daar de geiinge