is toegevoegd aan uw favorieten.

Bijdrage tot de pharmacologie van het hart

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

»block" vezelen als dat der hartspiercellen wordt verzwakt, dikwijls na voorafgaande versterking. Hiermede sluit ik mij dus aan bij de opvatting van Luchsinger en vooral bij die van Gaskell. De diastolische hartstilstand schijnt mij toe, vooral door de verzwakking, daarna ophefling der geleiding te moeten worden verklaard.

De werking van digitalis *) op het rana-hart biedt met die van liet muscarine eigenaardige overeenkomsten en verschillen aan, die vooral door de toepassing dei' suspensie-methode duidelijk aan het licht komen. Mijne experimenten hierover wil ik bespreken in verband met eenige onderzoekingen die in den laatsten tijd over hetzelfde onderwerp verschenen zijn, en die voor een deel eveneens met behulp der suspensie-methode verricht zijn. Daar ik deze laatsten (van Brondgeest en Straub) eerst leerde kennen, toen het grootste gedeelte mijner experimenten reeds gedaan was, oefenden zij geen invloed op den gang hiervan uit.

In de eerste plaats moet ik vermelden het reeds bij de litteratuur over het muscarine besproken onderzoek van Stokvis f), daar hierin duidelijker dan in de vroegere onderzoekingen wordt gewezen op den versnellenden invloed, die geringe hoeveelheden digitaline, door middel van het \\ illiams apparaat in bet hart gebracht, op de polsfrequentie uitoefenen, eene versnelling, die gepaard gaat met krachtiger worden der pulsaties en met verhooging van den bloedsdruk, en die overeenkomt met de vermeerdering van polsfrequentie in Traube's tweede stadium der vergiftiging geconstateerd. Van de oudere auteurs zagen Dybkowsky en Pelikan $) somtijds eene aanvankelijke versnelling van de hartsactie na subcutane injectie van digitalis; Klug *') zag die eveneens, en

*) Dank zy de welwillendheid van l'rof. Stokvis stonden my ten dienste zeer zuivere praeparaten van digitalinum purum pulverisatum Merck en digitalinum purum aniorphum Merck. Daar de beide praeparaten (in 0,7 % Na Cl opgelost) dezelfde werking bleken uit te oefenen, bepaalde ik mij in het vervolg tot het digitalinum purum pulverisatum.

f) L. c. pag. 3 en voordrachten over Geneesmiddelleer III pag. 21, 23.

§> Zeitschr. f. wiss. Zoölogie Bd. XI 1862.

♦*) Arch. für (Anat. u.) Physiologie 1880.