is toegevoegd aan uw favorieten.

Een noodlijdende kolonie

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

EENE NOODLIJDENDE KOLONIE.

Bij de discussiën over de Wijziging van de Regeerings-Reglementen voor Suriname en Curacao' werd gewezen op de armoede, die op dit laatste eiland heerscht, en op den 14den November ingediend de volgende

n O T I E.

,.De Kamer,

„van oordeel dat de treurige toestand waarin „de kolonie t'uraeao verkeert, het dringend „nootlig maakt maatregelen te beramen om „verder verval te voorkomen en meerdere welvaart te doen ontstaan.

„noodigt de Kegeering uit eene commissie te „benoemen, die na een plaatselijk onderzoek, „rapport zal uitbrengen over de oeeonomisehe „toestanden, en over de beste middelen 0111 „daarin verbetering te brengen,

„en gaat over tot de orde van den dag."

Na dien tijd zijn de berichten nog ongunstiger geworden, is de „lange jammerklacht van ellende en ontbering" nóg langer geworden, en wijst een vroegtijdig ingevallen droogte op nieuwe rampen in het naaste verschiet.

De Regeerende Machten van Nederland mogen niet langer met gekruiste armen toeschouwers blijven dezer droeve lijdensgeschiedenis; er moet naar redmiddelen worden gezocht, — óf kloekmoedig worden erkend dat geen redding van den naderenden ondergang mogelijk is. Die keuze duldt geen uitstel meer. De Volksvertegenwoordiging kan deze „Motie' verwerpen of aannemen, doch kleur bekennen is thans plicht geworden.

De vele werkzaamheden die — in de korte spanne tijds dat deze Kamer nog bijeen is — moeten worden afgedaan, maken een uitvoerige bespreking van dit reddings-voorstel onmogelijk. Om tijd te winnen, en om mijne geachte Mede-Leden in staat te stellen, ,,a tête reposée" deze dringende kwestie te overwegen, wordt hun een afdruk dezer Nota beleefd aangeboden. De mondelinge debatten kunnen alsdan zeer kort zijn, en toch eene beslissing op zeer goede gronden worden genomen.