is toegevoegd aan uw favorieten.

Over de periphere uitbreiding van de achterwortels van het ruggemerg

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Epicrise. Het hier waargenomen geval is een pendant der beide vorigen.

Hier zijn de 9',e en 10'l(' wortel velden vrijgebleven en voelt de pink goed. Op de rugzijde van den onderarm is er nauwelijks eenige radiale verplaatsing van de begrenzingslijn merkbaar.

Op den bovenarm is de begrenzingslijn eveneens bijna in het midden gelegen.

Merkwaardig is in de drie laatstgenoemde gevallen op den onderarm de belangrijke afwijking, die de begrenzingslijn der anaesthesie en hypalgesie, voor zoover zij als aslijn is aan te zien, ulnairwaarts of radiaalwaarts vertoont. Zij is vermoedelijk de uitdrukking van de vrij belangrijke bedekkingen, die de wortel velden hier maken, bedekkingen die grooter schijnen te zijn dan op den bovenarm, waar de begrenzingslijn (behalve in waarneming III) bijna de middellijn houdt.

Indien de begrenzingslijn aan den onderarm hier juist is, kan dus in verband met de vorige waarnemingen niet worden gezegd dat de bedekking der pijn waar nemende velden in belangrijke mate minder is dan die der tastindrukken-waarnemende.

U aarneming 1 I. Distorsio vertebrae cervicalis V. Neuritis traumatiea radicularis cervicalis dextra.

(Uit de Neurologische kliniek van Prof. Win kier).

• . I . 45 jaren, couranten ombrenger is op 4 Juni 1900 opgenomen. De patiënt, een man, die elke venerische infectie ontkent, maar veel bier dronk, is in 1883 van den bok gevallen. Hij was toen bewusteloos geraakt en werd daarna een .jaar in bet Binnen-gasthuis verpleegd met verlamming der onderste extremiteiten en met de diagnose: luxati vertebrae cervicales.

Hoewel de beenen nooit meer dezelfde kracht van vroeger terugkregen, was hij toch weder loopend werkzaam. Eerst tussehen twee stokken, later met óén stok, bleef hij een stijven gang houden. De armen, die kort na den val ook minder krachtig waren, herstelden in zoover dat hij er niets meer aan kon bemerken. Hij werkte aan een bierbrouwerij, werd later rondbrenger van couranten. In 18'J(i verwondde hij zich aan den grooten toon en twee dagen later kreeg hij heftige pijn door beide armen, die spoedig geheel verlamd werden. Eerst na maanden werd hij weer beter en herkreeg het gebruik der armen, hoewel hij voor drie jaar bovendien nog den linker pols brak. De opneming geschiedde nu, omdat hij voor eenige dagen weder pijn in den rechter arm had gekregen.

Status praewns. Do patiënt is een krachtig man, met goed ontwikkeld spieren beenstelsel, slaap, eetlust, ontlasting, urine normaal. Geen afwijking in borstol buikorganen. Aan de rechterzijde van de halswervelkoloin wordt ter hoogte van den 5den halswervel een dikte waargenomen, door de behandelende chirurgen destijds als de verplaatste 5de halswervel geduid.

I1' pupillen zijn ongelijk, rechts wijder dan links, reageeren goed. De linker oogspleet is nauwer dan reehts. Geen afwijkingen in de oogbewegingen. Visus, fundus oculi, reuk, smaak intact. Hechts hoort hij niets, links het horloge op